Icke småcellig lungcancer i stadium III

 • Tillstånd: Icke småcellig lungcancer i stadium III
 • Åtgärd: Screening för hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Åtgärden ger mer patientnytta vid detta tillstånd än vid stadium I–II av icke småcellig lungcancer, men mindre nytta än vid begränsad småcellig lungcancer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död.

Hjärnmetastaser är relativt vanligt förekommande vid lungcancer, och prevalensen ökar vid mer avancerat tumörstadium. Visande av hjärnmetastaser innebär som regel att kurativ behandling med operation eller radikal radiokemoterapi inte är aktuellt. Dessa behandlingar innebär en hög belastning för patienterna och bör erbjudas selektivt till patienter utan metastatisk sjukdom. Prevalensen av hjärnmetastaser i olika patientgrupper och kliniska situationer är därför avgörande för om screening för hjärnmetastaser ska inkluderas i den primära diagnostiken och stadieindelningen. Diagnosmetodernas egenskaper (sensitivitet, specificitet, negativt prediktivt värde och positivt prediktivt värde) är i detta sammanhang inte avgörande effektmått.

Stadieindelningen vid lungcancer har förfinats. Hälso- och sjukvården använder från och med 1 januari 2010 TNM7 av den internationella TNM-klassifikationen. Studier och definitioner som ligger till grund för nationella riktlinjer för lungcancervård utgår från de identiska tidigare versionerna TNM5 och TNM6.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt över 18 kohortstudier och med 1 874 personer som innehåller personer med blandade stadier [1]. Ytterligare fyra kohortstudier med totalt 1 689 personer identifierades och dessa inkluderades i granskningen och evidensgraderingen [2-5]. Studierna varierar i storlek och flera studier är av äldre datum och domineras av skivepitelcancer. Numera är adenocarcinom den vanligaste typen av icke småcellig lungcancer. Eftersom adenocarcinom har högre tendens till metastasering kan äldre studier underskatta den i dag förväntade prevalensen av hjärnmetastaser.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att visa effekter på överlevnad av screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning vid icke småcellig lungcancer i stadium III.
 • Vid icke småcellig lungcancer i stadium III visar screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning på en prevalens av hjärnmetastaser utan kli-niska symtom på cirka 10 procent (låg evidensstyrka).

Prevalensen av hjärnmetastaser är 0–32 procent beroende på patienturval och undersökningsmetod [1-4]. I den systematiska översikten är medianvärdet på prevalens 14 procent [1]. För patienter med icke småcellig lungcancer med N2–N3-sjukdom (stadium III) är prevalensen cirka 10 procent [2, 4]. För kliniskt tysta hjärnmetastaser är prevalensen 0–21 procent beroende på patienturval och undersökningsmetod [1-4]. I den systematiska översikten är medianvärdet på prevalens av kliniskt tysta hjärnmetastaser 3 procent [1]. Underlaget pekar på en ökad prevalens av kliniskt tysta hjärnmetastaser vid högre tumörstadier [3].

För kliniskt tysta hjärnmetastaser är prevalensen 0–21 procent beroende på patienturval och undersökningsmetod [1-4]. I den systematiska översikten är medianvärdet på prevalens av kliniskt tysta hjärnmetastaser 3 procent [1]. Underlaget pekar på en ökad prevalens av kliniskt tysta hjärnmetastaser vid högre tumörstadier [3].

Negativt prediktivt värde var i median 97 procent och spännvidden var mellan 79 och 100 procent för kliniskt tysta hjärnmetastaser i den systematiska översikten [1] och i en annan studie var det 88 procent [2]. Även om magnetisk resonanstomografi kan visa fler metastaser än datortomografi finns det inga studier som visar att magnetisk resonanstomografi finner fler patienter med hjärnmetastaser än datortomografi. Datortomografi är därför en acceptabel metod för screening [1]. PET kan inte användas för att på ett tillförlitligt sätt visa hjärnmetastaser.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Screening av hjärnmetastaser utförs med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi, som båda innebär mycket små risker för patienten. Falskt positiva fynd kan förekomma, på grund av infektion (hjärnabscess), primär hjärntumör (gliom) eller annan förändring.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Silvestri, GA, Gould, MK, Margolis, ML, Tanoue, LT, McCrory, D, Toloza, E, et al. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):178–201.
 2. Metintas, M, Ak, G, Akcayir, IA, Metintas, S, Erginel, S, Alatas, F, et al. Detecting extrathoracic metastases in patients with non-small cell lung cancer: Is routine scanning necessary? Lung Cancer. 2007; 58(1):59–67.
 3. Yohena, T, Yoshino, I, Kitajima, M, Uehara, T, Kanematsu, T, Teruya, T, et al. Necessity of preoperative screening for brain metastasis in non-small cell lung cancer patients without lymph node metastasis. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2004; 10(6):347–9
 4. Salbeck, R, Grau, HC, Artmann, H. Cerebral tumor staging in patients with bronchial carcinoma by computed tomography. Cancer. 1990; 66(9):2007–11.
 5. Yokoi, K, Kamiya, N, Matsuguma, H, Machida, S, Hirose, T, Mori, K, et al. Detection of brain metastasis in potentially operable non-small cell lung cancer: a comparison of CT and MRI. Chest. 1999; 115(3):714–9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35