Begränsad småcellig lungcancer

 • Tillstånd: Begränsad småcellig lungcancer
 • Åtgärd: Hyperfraktionerad strålbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad och en måttlig patientnytta.

Kommentar

Biverkningarna är kraftigare än vid konventionell fraktionering.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död..

Småcellig lungcancer begränsad till en toraxhalvdel, inkluderande spridning till lymfkörtlar i mediastinum och hilus bilateralt samt supraklavikulärt på bägge sidor av halsen men utan pleuravätska, utgör cirka en tredjedel av alla fall med småcellig lungcancer. För begränsad småcellig lungcancer finns det en potential för långtidsöverlevnad med en kombinationsbehandling av cytostatika och strålbehandling. Den cytostatika som betraktas som standardbehandling är en kombinationsbehandling med karboplatin alternativt cisplatin med etoposid i fyra till sex cykler. Strålbehandlingen ges normalt en gång per dag i en dos om 2 Gy till minst 45 Gy, men alternativt kan strålbehandlingen ges två gånger per dag, 1,5 Gy per fraktion, till totalt 45 Gy. Historiska data med även andra cytostatikaregimer kombinerat med strålbehandling har som bäst visat en femårsöverlevnad på cirka 15 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två randomiserade kontrollerade studier från 1999, en med 417 personer och tidig start av strålbehandlingen [1] och en med 311 personer och sen start av strålbehandlingen [2].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid begränsad småcellig lungcancer ger hyperfraktionerad strålbehandling
  • en absolut ökning av femårsöverlevnad med 10 procentenheter jämfört med standardbehandling (låg evidensstyrka)
  • ingen effekt på tvåårsöverlevnad jämfört med standardbehandling (måttlig evidensstyrka)
  • en absolut ökning av risk för inflammation i matstrupen med 7–16 procentenheter jämfört med standardbehandling (hög evidensstyrka).

Åtgärden ger en ökning av femårsöverlevnaden med 10 procentenheter i en av studierna [1], medan femårsuppföljning saknas i den andra [2]. Ingen av studierna visar någon överlevnadsvinst efter två år.

Saknas någon information i studierna?

Data om livskvalitet är inte belyst i studierna.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkning i form av inflammation i matstrupen (esofagit) grad 3 är signifikant ökad vid hyperfraktionering i båda studierna med 16 procentenheter [1] respektive 7 procentenheter [2]. Den vanligaste biverkningen var illamående, men här var det ingen skillnad mellan de olika behandlingarna [1-2].

Kostnadseffektivitet

Hyperfraktionerad strålbehandling har en måttlig kostnad per effekt.

De hälsoekonomiska beräkningarna av hyperfraktionerad strålbehandling jämfört med konventionell strålbehandling är osäkra, men resultatet indikerar att hyperfraktionerad strålbehandling är kostnadseffektiv.

En hälsoekonomisk beräkningsmodell designades utifrån den medicinska studien som visade signifikant överlevnadsvinst efter fem år [1]. Eftersom evidensstyrkan för överlevnadseffekterna bedömts som låg till måttlig blir konsekvensen att osäkerheten i resultaten av de hälsoekonomiska beräkningarna blir hög. Vidare är beräkningarna baserade på en del antaganden som diskuterats fram i samråd med medicinsk expertis.

Referenser

 1. Turrisi, AT, 3rd, Kim, K, Blum, R, Sause, WT, Livingston, RB, Komaki, R, et al. Twice-daily compared with once-daily thoracic radiotherapy in limited small-cell lung cancer treated concurrently with cisplatin and etoposide. N Engl J Med. 1999; 340(4):265–71.
 2. Bonner, JA, Sloan, JA, Shanahan, TG, Brooks, BJ, Marks, RS, Krook, JE, et al. Phase III comparison of twice-daily split-course irradiation versus once-daily irradiation for patients with limited stage small-cell lung carcinoma. J Clin Oncol. 1999; 17(9):2681–91.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)
Arbetsmaterial för hälsoekonomisk bedömning

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35