Begränsad småcellig lungcancer

 • Tillstånd: Begränsad småcellig lungcancer
 • Åtgärd: Strålbehandling mot torax som börjar inom 30 dagar från start av platinabaserad cytostatikabehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är stor patientnytta, en låg evidens för effekt och tillståndets mycket stora svårighetsgrad.

Kommentar

Låg evidens för effekt gör att åtgärden inte får en ännu högre rekommendation.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död.

Småcellig lungcancer begränsad till en toraxhalvdel, inkluderande spridning till lymfkörtlar i mediastinum och hilus bilateralt samt supraklavikulärt på bägge sidor av halsen men utan pleuravätska, utgör cirka en tredjedel av alla fall med småcellig lungcancer. För begränsad småcellig lungcancer finns det en potential för långtidsöverlevnad med en kombinationsbehandling av cytostatika och strålbehandling. Den cytostatika som betraktas som standardbehandling är en kombinationsbehandling med karboplatin alternativt cisplatin med etoposid i fyra till sex cykler. Strålbehandlingen ges normalt en gång per dag i en dos om 2 Gy till minst 45 Gy, men alternativt kan strålbehandlingen ges två gånger per dag, 1,5 Gy per fraktion, till totalt 45 Gy. Historiska data där man även använt andra cytostatikaregimer kombinerat med strålbehandling har som bäst visat en femårsöverlevnad på cirka 15 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter som båda analyserade sju randomiserade kontrollerade studier med totalt 1 524 respektive 1 514 personer [1-2]. De båda översikterna är överlappande för sex av studierna, men har olika tidsgränser för när strålbehandlingen påbörjas. En översikt undersöker effekten när behandlingen påbörjas inom 9 veckor efter start av behandling med cytostatika och den andra undersöker när behandlingen påbörjas inom 30 dagar från start av behandling med cytostatika [1-2].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid begränsad småcellig lungcancer ger strålbehandling mot torax som börjar inom 30 dagar från start av platinabaserad cytostatikabehandling
  • en absolut ökning med 10 procentenheter på effektmåttet tvåårsöverlevnad jämfört med senare behandlingsstart (låg evidensstyrka)
  • en absolut riskminskning med 6,4 procentenheter på effektmåttet död inom fem år jämfört med senare behandlingsstart (låg evidensstyrka)
  • en ökning av leukopeni (relativ risk 1,5, konfidensintervall 1,3–1,8) jämfört med senare behandlingsstart (måttlig evidensstyrka).

Subgruppsanalys av platinabaserad cytostatikabehandling visar signifikant överlevnadsvinst vid två år med 10 procentenheter och med 6,4 procentenheter vid fem år [1-2]. Tidig radioterapi i kombination med cytostatika (inte specifikt platinabaserad) visar signifikant ökad tvåårsöverlevnad i den ena översikten [1], men bekräftas inte med signifikant effekt i den andra [2].

Saknas någon information i studierna?

Data om livskvalitet är inte redovisat i översikterna [1-2].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar är noggrant beskrivna i den ena systematiska översikten [2] och visade ingen skillnad mellan tidig och sen strålbehandling för biverkningar i form av luft i lungsäcken, inflammation i matstrupen eller ökad blödningsbenägenhet. Däremot gav tidig strålbehandling signifikant mer leukopeni, men det är inte beskrivet någon ökning av febril leukopeni eller sjukhusvård.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Fried, DB, Morris, DE, Poole, C, Rosenman, JG, Halle, JS, Detterbeck, FC, et al. Systematic review evaluating the timing of thoracic radiation therapy in combined modality therapy for limited-stage small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2004; 22(23):4837–45.
 2. Pijls-Johannesma, MC, De Ruysscher, D, Lambin, P, Rutten, I, Vansteenkiste, JF. Early versus late chest radiotherapy for limited stage small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (1):CD004700.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35