Begränsad småcellig lungcancer

 • Tillstånd: Begränsad småcellig lungcancer
 • Åtgärd: Screening för hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger förutsättningar för korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar

Åtgärden ger mer patientnytta vid detta tillstånd än vid icke småcellig lungcancer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket stor risk för förtida död.

Hjärnmetastaser är relativt vanligt förekommande vid lungcancer, och prevalensen ökar vid mer avancerat tumörstadium. Visande av hjärnmetastaser innebär som regel att kurativ behandling med operation eller radikal radiokemoterapi inte är aktuellt. Dessa behandlingar innebär en hög belastning för patienterna och bör erbjudas selektivt till patienter utan metastatisk sjukdom. Prevalensen av hjärnmetastaser i olika patientgrupper och kliniska situationer är därför avgörande för om screening för hjärnmetastaser ska inkluderas i den primära diagnostiken och stadieindelningen. Diagnosmetodernas egenskaper (sensitivitet, specificitet, negativt prediktivt värde och positivt prediktivt värde) är i detta sammanhang inte avgörande effektmått.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade tre kohortstudier med totalt 877 personer som inkluderades i granskningen och evidensgraderingen [1-3].

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att visa effekter på överlevnad av screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning vid begränsad småcellig lungcancer.
 • Vid begränsad småcellig lungcancer visar screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning på en prevalens av hjärnmetastaser på 10–24 procent (låg evidensstyrka).

För personer med småcellig lungcancer är prevalensen av hjärnmetastaser 10–24 procent [1-3]. För kliniskt tysta hjärnmetastaser är prevalensen 0–15 procent beroende på undersökningsmetod [1-3].

Magnetisk resonanstomografi har högre sensitivitet än datortomografi [3]. Även om magnetisk resonanstomografi kan visa fler metastaser än datortomografi finns det inga studier som visar att magnetisk resonanstomografi finner fler patienter med hjärnmetastaser än datortomografi. Datortomografi är därför en acceptabel metod för screening [4]. PET kan inte användas för att på ett tillförlitligt sätt visa hjärnmetastaser.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om effekter på avgörande effektmått som överlevnad och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Screening av hjärnmetastaser utförs med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi, som båda innebär mycket små risker för patienten. Falskt positiva fynd kan förekomma, på grund av infektion (hjärnabscess), primär hjärntumör (gliom) eller annan förändring.

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Hochstenbag, MM, Twijnstra, A, Wilmink, JT, Wouters, EF, ten Velde, GP. Asymptomatic brain metastases (BM) in small cell lung cancer (SCLC): MR-imaging is useful at initial diagnosis. J Neurooncol. 2000; 48(3):243–8.
 2. Salbeck, R, Grau, HC, Artmann, H. Cerebral tumor staging in patients with bronchial carcinoma by computed tomography. Cancer. 1990; 66(9):2007–11.
 3. Seute, T, Leffers, P, ten Velde, GP, Twijnstra, A. Detection of brain metastases from small cell lung cancer: consequences of changing imaging techniques (CT versus MRI). Cancer. 2008; 112(8):1827–34.
 4. Silvestri, GA, Gould, MK, Margolis, ML, Tanoue, LT, McCrory, D, Toloza, E, et al. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(3 Suppl):178–201.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35