Andnöd vid lungcancer i palliativt skede

 • Tillstånd: Andnöd vid lungcancer i palliativt skede
 • Åtgärd: Systemiskt morfin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda opiater via munnen eller som injektion till personer med lungcancer.

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket stora svårighetsgrad och att åtgärden ger stor patientnytta.

Kommentar

Åtgärden har god effekt vilket alternativet inhalation av morfin inte har.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär en mycket försämrad livskvalitet.

Andnöd i vila drabbar minst hälften av lungcancerpatienterna i livets slutskede och är ofta förenad med en rädsla för kvävning. Symtomet har ingen självklar koppling till mängden syre i blodet utan kan förekomma vid fullgod syresättning.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade tre systematiska översikter [1-3], som bland annat innehåller tre stycken randomiserade kontrollerade studier [4-6] med 52 personer med cancer (varav 35 med lungcancer) där singeldosförfarande använts. 19 personer i två studier har genomgått cross-over-förfarande. Dessutom redovisar en av översikterna också åtta randomiserade kontrollerade studier av andnöd på grund av kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller hjärtsvikt, där liknande effekter kan ses. Fyra av de studierna använder flerdosförfarande.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid andnöd i samband med lungcancer i palliativt skede kan systemisk behandling (oralt eller som injektion) med morfin minska andnöden med 43–53 procent, vilket motsvarar 16–25 mm på VAS (låg evidensstyrka).

VAS (Visuell analog skala) är ett slags linjal där patienten får visa hur ont det gör – ena änden innebär ingen smärta och den andra innebär värsta tänk-bara smärta. I en studie minskade andnöd i medel med 16 steg från 30 till 14 på VAS [4]. En annan studie visade på en medelminskning med 25 steg från 58 till 33 på VAS [5]. En tredje studie redovisade bara att det fanns en signifikant minskning på VAS [6].

Saknas någon information i studierna?

Effekten av flerdosförfarande på cancerpatienter är inte studerad i inkluderat material. Studierna belyser enbart effekten av enstaka doser och behandling sker normalt genom att patienterna sätts in på kontinuerlig behandling med långtidsverkande morfin.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Endast en studie har rapporterat att några patienter drabbats av illamående och somnolens (sänkt medvetandegrad) och då framför allt de patienter som inte fick opioider (som morfin) tidigare [5].

Kostnadseffektivitet

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter underlag för kostnadseffektivitet.

Referenser

 1. Ben-Aharon, I, Gafter-Gvili, A, Paul, M, Leibovici, L, Stemmer, SM. Interventions for alleviating cancer-related dyspnea: a systematic review. J Clin Oncol. 2008; 26(14):2396–404.
 2. Viola, R, Kiteley, C, Lloyd, NS, Mackay, JA, Wilson, J, Wong, RK. The management of dyspnea in cancer patients: a systematic review. Support Care Cancer. 2008; 16(4):329–37.
 3. Jennings, AL, Davies, AN, Higgins, JP, Gibbs, JS, Broadley, KE. A systematic review of the use of opioids in the management of dyspnoea. Thorax. 2002; 57(11):939–44.
 4. Bruera, E, MacEachern, T, Ripamonti, C, Hanson, J. Subcutaneous morphine for dyspnea in cancer patients. Ann Intern Med. 1993; 119(9):906–7.
 5. Mazzocato, C, Buclin, T, Rapin, CH. The effects of morphine on dyspnea and ventilatory function in elderly patients with advanced cancer: a randomized double-blind controlled trial. Ann Oncol. 1999; 10(12):1511–4.
 6. Allard, P, Lamontagne, C, Bernard, P, Tremblay, C. How effective are supplementary doses of opioids for dyspnea in terminally ill cancer patients? A randomized continuous sequential clinical trial. J Pain Symptom Manage. 1999; 17(4):256–65.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35