Sök i riktlinjerna för lungcancervård

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med lungcancervård. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera, eller sortera i listan nedan.

Här hittar du tillstånds- och åtgärdslista, vetenskapligt underlag och övriga bilagor som hör till riktlinjerna för lungcancervård


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Andnöd vid lungcancer där behandling avslutats Sjuksköterske- eller sjukgymnastledd mottagning med strukturerat program FoU
Andnöd vid lungcancer i palliativt skede Systemiskt morfin  2
Andnöd vid lungcancer i pallitativt skede Inhalation av morfin Icke-göra
Andnöd vid lungcancer och syrgasmättnad på mer än 90 procent Tillförsel av syrgas Icke-göra
Anemi vid cancer som inte behandlas med cytostatika eller strålbehandling Erytropoetinstimulerande ämnen (ESA) Icke-göra
Begränsad småcellig lungcancer Screening för hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning  4
Begränsad småcellig lungcancer Strålbehandling mot torax som börjar inom 30 dagar från start av platinabaserad cytostatikabehandling  3
Begränsad småcellig lungcancer Hyperfraktionerad strålbehandling  4
Hög risk för lungcancer (medelålders eller äldre rökare) Lungcancerscreening med lågdos-datortomografi FoU
Icke småcellig lungcancer (ej skivepitelcancer) med återfall eller progress efter tidigare kemoterapi och performance status 0-2 Pemetrexed  7
Icke småcellig lungcancer i stadium I som inte går att operera Stereotaktisk strålbehandling  3
Icke småcellig lungcancer i stadium I som är tveksam att operera Stereotaktisk strålbehandling  4
Icke småcellig lungcancer i stadium IA och nedsatt lungfunktion Lobektomi  2
Icke småcellig lungcancer i stadium IA och nedsatt lungfunktion Begränsad resektion  4
Icke småcellig lungcancer i stadium IA som planeras för kurativt syftande behandling PET-DT för att visa fjärrmetastasering till andra kroppsdelar än hjärnan  9
Icke småcellig lungcancer i stadium IB-III som kan komma att bli behandlad med kurativt syftande behandling PET-DT för att visa fjärrmetastasering till andra kroppsdelar än hjärnan  3
Icke småcellig lungcancer i stadium III Screening för hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning  6
Icke småcellig lungcancer i stadium I-II Screening för hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning  9
Icke småcellig lungcancer i stadium IIIA-N2 Kurativt syftande kirurgi  8
Icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV (ej skivepitelcancer) avslutad primär platinabaserad kemoterapi (utan pemetrexed) utan tecken till progress, performance status 0-1 Underhållsbehandling med pemetrexed  7
Icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV med performance status 0-2 och aktiverande mutation av EGFR Första linjens behandling med gefitinib  6
Icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV och stabil sjukdom efter avslutad primär platinabaserad kemoterapi, performance status 0-1. Underhållsbehandling med erlotinib  6
Icke småcellig lungcancer med återfall eller progress efter tidigare kemoterapi och performance status 0-3 Erlotinib  6
Icke småcellig lungcancer som opererats med kurativt syfte men med kvarvarande tumörvävnad där ytterligare kirurgi inte är möjlig eller meningsfull Strålbehandling efter operation Ingen rekommendation
Icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling PET-DT för att visa spridning till lymfkörtlar i mediastinum  2
Icke småcellig lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling Kontrastförstärkt datortomografi av torax för att visa spridning till lymfkörtlar i mediastinum  4
Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA-B PET-DT för planering av kurativt syftande strålbehandling  3
Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA-B Kurativt syftande strålbehandling med totaldos om minst 70 Gy FoU
Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA-B Kurativt syftande hyperfraktionerad accelererad strålbehandling FoU
Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA–-B Profylaktisk lymfkörtelbestrålning i mediastinum vid kurativt syftande strålbehandling Icke-göra
Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer som inte går att operera Kurativt inriktad konkomitant radiokemoterapi  3
Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer som inte går att operera Kurativt inriktad sekventiell radiokemoterapi  4
Lungcancer Multidisciplinär konferens  3
Lungcancer Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument  4
Lungcancer Stöd till närstående i rollen som informell vårdare  8
Lungcancer i palliativ sjukdomsfas Stöd till närstående med fokus på hälsa efter patientens dödsfall  9
Lungcancer med malign perikardit Perikardiocentes med tillägg av dränage och skleroserande ämne  3
Lungcancer och högt andningshinder i form av tumörorsakad kompression av centrala bronker Stent  2
Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer med lymfkörtelförstoring som planeras för kurativt syftande behandling Bronkoskopi med transbronkiell nålaspiration  5
Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling Esofagealt ultraljud med finnålsaspiration  5
Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling Endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration  4
Misstänkt eller diagnostiserad lungcancer som planeras för kurativt syftande behandling Kombination av endobronkiellt ultraljud med transbronkiell nålaspiration och esofagealt ultraljud med finnålsaspiration  3
Misstänkt lungcancer där cytologiskt eller histologiskt vävnadsprov utförs Morfologisk basutredning med tillägg av immunhistokemiska biomarkörer  2
Nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år med kroniskt obstruktiv lungsjukdom Lungröntgen  2
Nytillkomna luftvägssymtom med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år utan kroniskt obstruktiv lungsjukdom Lungröntgen  3
Obehandlad avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV och performance status 0-2 Test av Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) som tillägg till morfologisk basutredning  5
Obotlig icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV (ej skivepitelcancer) med performance status 0-1 Palliativ cytostatikabehandling i första linjen med tillägg av bevacizumab  7
Obotlig icke småcellig lungcancer i stadium IIIB-IV (ej skivepitelcancer) med performance status 0-1 Första linjens behandling med kombination av cisplatin och pemetrexed  6
Obotlig lungcancer med symtom från torax Palliativ strålbehandling  3
Person med lungcancer i kurativt eller tidigt palliativt skede och med undernäring eller risk för undernäring Nutritionsstöd genom kostråd och kosttillägg  5
Person med lungcancer i sent palliativt skede och med undernäring eller risk för undernäring Nutritionsstöd genom kostråd och kosttillägg Icke-göra
Person med lungcancer med behov av uppföljning efter initial behandling Uppföljning inriktad på symtomlindring och lindring av psykosociala problem  6
Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium IA Adjuvant kemoterapi FoU
Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium IB Adjuvant kemoterapi  4
Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium I-II Strålbehandling efter operation Icke-göra
Radikalt opererad icke småcellig lungcancer i stadium III eller N-status N2 Strålbehandling efter operation FoU
Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm PET-DT  4
Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm Kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT) av torax  8
Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm 99mTc-depreotid-SPECT  9
Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm där datortomografi genomförts Datortomografi av torax med "nodule enhancement"  6
Rundad förtätning på lungan (rundhärd) som är mindre än 3 cm där datortomografi genomförts Datortomografiledd transtorakal biopsi  4
Småcellig lungcancer i komplett remission efter given behandling Profylaktisk hjärnbestrålning (PCI)  3
Småcellig lungcancer med återfall eller progress (sensitiv eller refraktär sjukdom) och performance status 0-2 Topotekan  6
Småcellig lungcancer med återfall eller progress (vid sensitiv sjukdom) Återupptagande av tidigare kemoterapi  6
Spridd småcellig lungcancer som svarat på kemoterapi Profylaktisk hjärnbestrålning (PCI)  5
Starkt misstänkt lungcancer där samsjuklighet gör det tveksamt om personen kan få tumörspecifik behandling Provtagning för mikroskopisk bekräftelse av diagnosen Ingen rekommendation
Vena cava superior-syndrom Stent  2
Återfall av icke småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi Test av Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) inför beslut om andra eller tredje linjens behandling  7

Sök och avgränsa

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35