Om riktlinjerna för lungcancervård

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård vid lungcancer. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och andra verksamma inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom lungcancervården.

I vilken fas är arbetet med riktlinjerna?

En slutlig version av dessa riktlinjer är nu färdig. Läs mer om hur vi tar fram riktlinjer.

Varför är det viktigt med nationella riktlinjer?

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige.
Ungefär 3 500 svenskar dör i lungcancer varje år och lungcancer är därmed den cancerform som tar flest liv i Sverige. Hittills har det saknats nationella riktlinjer för lungcancervården - trots att det kanske är ett av de områden där behovet av ett nationellt rättesnöre är som störst.

Syftet med de nationella riktlinjerna är att få en likvärdig lungcancervård över landet men också att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade åtgärder och att vara ett underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Totalt omfattar riktlinjerna för lungcancervård 68 rekommendationer inom områdena diagnostik, kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling, palliativ behandling och omvårdnad.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Genom de nationella riktlinjerna får beslutfattare bättre möjlighet att se de behov som finns för sjukdomsgruppen och därmed också kunna fördela resurserna efter behoven. Riktlinjerna ger även förutsättningar för att vården följs upp på ett mer enhetligt och säkert sätt.

Hur kommer patienterna att påverkas?

De nationella riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. Riktlinjerna medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.

Kontakt