Kurativ behandling - strålbehandling

Med hjälp av joniserande strålning kan cancerceller skadas eller dödas. Strålbehandling är ett alternativ för personer som på grund av tumörens placering i lungan eller på grund av andra svåra sjukdomar (såsom KOL eller hjärtsjukdom) inte går att operera. Det är även ett alternativ då det är tveksamt om hela tumören kan tas bort med en operation.

Innehåll:

PET-DT för planering av kurativ strålbehandling

PET-DT kan användas för att bedöma hur stor strålvolymen bör vara vid strålbehandling. I närheten av en tumör finns ibland sammanfallen lungvävnad som kan vara svår att skilja från själva tumören vid datortomografi. Det kan leda till svårigheter med att bedöma storleken på området som ska bestrålas. Undersökningen fyller samtidigt en roll för att bättre kartlägga eventuell spridning till lymfkörtlar.

Rekommendationer om planering av kurativ strålbehandling
Hälso- och sjukvården bör

Stereotaktisk strålbehandling

Stereotaktisk strålbehandling innebär att en stråldos riktas med hög precision mot tumören för att ge minimal strålning till närliggande vävnad som inte är drabbad av cancer. Oftast ger man strålbehandlingen i några få fraktioner med hög dos i stället för att, som med konventionell strålningsteknik, dela upp stråldosen i många små fraktioner under en längre tid.

Rekommendationer om stereotaktisk strålbehandling
Hälso- och sjukvården bör

Radiokemoterapi

Lokalt avancerad, icke småcellig lungcancer som inte går att operera är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd. Det innebär att tumören har spridit sig till de närmaste lymfkörtlarna eller är placerad i lungan på ett sådant sätt att den inte går att operera. Utan behandling är risken för att tumören sprider sig till andra organ och att tumören växer mycket stor. Ett år efter diagnos lever bara drygt en tredjedel av personerna med lokalt avancerad icke småcellig lungcancer som inte går att operera.

Ett sätt att försöka bota lungcancer i detta stadium är strålbehandling som kombineras med cytostatika. Behandlingen kallas radiokemoterapi. Cytostatika kan antingen ges vid separata tillfällen i förhållande till radioterapin, så kallad sekventiell radiokemoterapi, eller samtidigt som radioterapin, så kallad konkomitant radiokemoterapi.

Rekommendation om radiokemoterapi
Hälso- och sjukvården bör