Typ 2-diabetes utan insulinbehandling

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes utan insulinbehandling
 • Åtgärd: Systematisk egenmätning av blodglukos

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har liten svårighetsgrad och åtgärdens effekt på HbA1c. Låg till måttlig kostnad per QALY för systematisk egenmätning som tillägg till vanlig vård, jämfört med vanlig vård.

Kommentar: Avser mätning före och två timmar efter måltid under två dagar/vecka (6–7 stickor/dag två dagar i veckan. Starkare evidens för effekt samt bättre kostnadseffektivitet jämfört med tidigare riktlinjer.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns ett flertal olika möjligheter att följa glukoskontrollen vid diabetes. De mest använda och välstuderade metoderna är dels egna blodglukosmätningar med hjälp av teststickor som avläses med hjälp av en mätare (self monitoring of blood glucose – SMBG), dels mätning av HbA1c. Egna blodglukosmätningar är patientens instrument för att få insikt i de egna glukosnivåerna i blodet. Det finns fler potentiella syften med egna blodglukosmätningar. De kan dels användas sporadiskt i speciella situationer (så kallad riktad mätning), till exempel vid misstanke om hypoglykemi eller i pedagogiskt syfte som en del i patientutbildningen, dels systematiskt. De systematiska mätningarna består oftast i att man mäter blodglukos före och efter måltid under en eller flera dagar per vecka för att se variationer i blodglukosnivåer under dygnet.

Egna blodglukosmätningar vid typ 2-diabetes utan insulinbehandling har i tidigare studier ansetts ha tvivelaktig effekt på HbA1c.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid tillståndet typ 2-diabetes utan insulinbehandling har åtgärden systematiska egna blodglukosmätningar

 • effekten cirka –3 mmol/mol på HbA1c efter 6–12 månader (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen signifikant effekt på livskvalitet efter 6–12 månader (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) genomförde år 2009 en systematisk översikt omfattande studier fram till september 2008 avseende egna blodglukosmätningar vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling eller peroral behandling [1].

Efter år 2008 har en systematisk översikt publicerats [2] som inkluderar tre nya RCT-studier [3–5] med sammanlagt 684 personer.

SBU:s systematiska översikt omfattande sju studier om totalt 1 115 patienter visade 0,26 procentenheters sänkning av HbA1c efter 6–12 månader. Tillsammans med de tre nya studierna är den genomsnittliga sänkningen –2,9 mmol/mol (0,28 procentenheter) efter 6–12 månader. Ingen signifikant effekt sågs på livskvalitet efter 6–12 månader. I en förnyad litteratursökning 2014 identifierades en randomiserad kontrollerad studie [6]. Resultatet från denna bedöms inte ändra slutsatserna.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Systematisk egenmätning som tillägg till sedvanlig vård bedöms innebära en låg till måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) jämfört med sedvanlig vård (kalkylerat). Socialstyrelsens modellanalys utgick från att systematisk egenmätning av blodglukos har en positiv effekt på blodglukoskontroll motsvarande resultatet i metaanalys av publicerade studier [1–5]. Kalkylen är utförd i linje med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) anvisningar (Riktlinjer för hälsoekonomiska bedömningar [7]).

Referenser

 1. SBU. Egna mätningar av blodglukos vid diabetes utan insulinbehandling. Stockholm: SBU; 2009.
 2. Malanda, UL, Welschen, LM, Riphagen, II, Dekker, JM, Nijpels, G, Bot, SD. Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes mellitus who are not using insulin. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012; (1).
 3. Durán A, MP, Runkle I et al. Benefits of self-monitoring blood glucose in the management of new-onset type 2 diabetes mellitus: The St Carlos study, a prospective randomized clinic-based interventional study with parallel groups. J of Diabetes 2010; 2:203–11.
 4. Kleefstra, N, Hortensius, J, Logtenberg, SJ, Slingerland, RJ, Groenier, KH, Houweling, ST, et al. Self-monitoring of blood glucose in tablet-treated type 2 diabetic patients (ZODIAC). Neth J Med. 2010; 68(1):311–6.
 5. Polonsky, WH, Fisher, L, Schikman, CH, Hinnen, DA, Parkin, CG, Jelsovsky, Z, et al. Structured self-monitoring of blood glucose significantly reduces A1C levels in poorly controlled, noninsulin-treated type 2 diabetes: results from the Structured Testing Program study. Diabetes Care. 2011; 34(2):262–7.
 6. Kempf, K, Tankova, T, Martin, S. ROSSO-in-praxi-international: long-term effects of self-monitoring of blood glucose on glucometabolic control in patients with type 2 diabetes mellitus not treated with insulin. Diabetes Technol Ther. 2013; 15(1):89–96.
 7. TLV. Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar 2003:LFNAR 2003:2

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35