Typ 2-diabetes och stress, relaterad till att leva med typ 2-diabetes

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes och stress, relaterad till att leva med typ 2-diabetes
 • Åtgärd: Stresshantering utförd av vårdenhetens personal (utbildad i stresshantering)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och livskvalitet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Stressreaktioner och psykologiska problem relaterade till att leva med diabetes medför ofta otillfredsställande glukoskontroll och försämrad livskvalitet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes och stress relaterad till att leva med typ 2-diabetes

 • har psykologiska interventioner för att minska stressreaktioner och psykologiska problem god effekt i form av förbättrad glukoskontroll (cirka 11 mmol/mol lägre HbA1c) (måttlig starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks ha god effekt i form av förbättrad livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks inte ha någon effekt på viktutveckling, åtminstone inte på kort sikt (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen utförd 2008 identifierade en systematisk översikt [1] med en metaanalys av 25 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 1 390 patienter. Översikten visar att interventioner som avser att minska upplevelse av stress är verkningsfulla när det gäller sänkning av HbA1c och förbättrad livskvalitet. Tolv av de ingående studierna (522 patienter) visar att HbA1c sänks med i medeltal 0,76 procentenheter, jämfört med kontrollgrupper. Fem av de ingående studierna (197 patienter) uppvisar positiv effekt på livskvalitet. Nio av de ingående studierna (455 patienter) visar att vikten inte påverkas.

Interventionerna var av olika karaktär och använde olika tekniker. Det gemensamma var att alla syftade till ett förändrat förhållningssätt till sjukdomen och dess behandling. Merparten av studierna hade inslag av beteendemodifikation. Ingen av studierna använde psykodynamisk eller interpersonell form av terapi. Överförbarhet till svenska förhållanden bedöms som relativt god, trots att majoriteten av studierna genomförts i USA. I majoriteten av studierna genomfördes interventionen av sådan personal som finns tillgänglig inom diabetesvården även i Sverige som dietister, specialutbildade sjuksköterskor, läkare och psykologer.

Socialstyrelsens bedömning är att den förnyade litteratursökningen 2013 inte har ändrat bilden av effekt på HbA1c och livskvalitet avseende stressbehandling vid typ 2-diabetes.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Ismail, K, Winkley, K, Rabe-Hesketh, S. Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of psychological interventions to improve glycaemic control in patients with type 2 diabetes. Lancet. 2004; 363(9421):1589-97.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94