Typ 2-diabetes och rökning

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes och rökning
 • Åtgärd: Stöd till rökstopp

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för effekt på hjärt–kärlhändelser specifikt för personer med diabetes är begränsat, men pekar i samma gynnsamma riktning som effekten i den generella befolkningen. Att rökning försämrar effekten av annan behandling har också vägts in.

Kommentar: För bästa metod se Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Effekten av att sluta röka minskar risken för hjärt–kärlsjukdom hos i övrigt friska individer. Den viktökning som ofta följer efter rökstopp kan dock försvaga effekten av den minskade risken för hjärt–kärlhändelser. Hos patienter med typ 2-diabetes har ökad vikt en stark koppling till sämre glukoskontroll och mortalitet. Effekten av viktuppgång kan därför vara av större betydelse hos personer med diabetes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes

 • tycks rökstopp inte medföra någon signifikant minskning av hjärt–kärlhändelser på kort sikt (sex år) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks rökstopp medföra en viktökning om cirka tre kg på kort sikt (fyra år) hos dem som nyligen slutat röka (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden medför viss risk för viktuppgång på kort sikt.

Vilka studier ingår i granskningen?

En prospektiv kohortstudie [1] ingår i granskningen där individer följts upp i genomsnitt vart fjärde år och där man grupperat deltagarna i fyra grupper: självrapporterad rökstatus, nyligt rökstopp (mindre än fyra år sedan), slutat röka för mer än fyra år sedan, och icke- respektive kontinuerligt rökande. Kopplingen mellan att sluta röka och hjärt–kärlhändelser under en sexårsperiod analyserades. Man undersökte även om effekten av hjärt–kärlhändelser påverkades av viktförändring (över fyra år). Hos personer med diabetes sågs ingen signifikant effekt av rökstopp på incidens av hjärt‑kärlhändelser men en signifikant viktökning hos gruppen som nyligen slutat röka. Resultaten inom diabetesgruppen låg dock i linje med data för friska; en signifikant minskad risk för hjärt‑kärlhändelser sågs i grupperna som slutat röka. Den minskade risken hos i övrigt friska kvarstod även efter justering för viktförändring.

Saknas någon information i studierna?

Studier med längre uppföljningstid saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar eftersom åtgärden är ett önskat utfall som kan uppnås med olika metoder, vilka behandlas i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Referenser

 1. Clair, C, Rigotti, NA, Porneala, B, Fox, CS, D’Agostino, RB, Pencina, MJ, et al. Association of smoking cessation and weight change with cardiovascular disease among adults with and without diabetes. JAMA. 2013; 309(10):1014–21.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94