Typ 2-diabetes och metforminbehandling

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes och metforminbehandling
 • Åtgärd: Mätning av vitamin B12 för att upptäcka eventuell brist.

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden.

Kommentar: Metforminbehandling ökar risken för brist på vitamin B12, vilket kan försämra allmäntillstånd och speciellt en diabetisk nervskada. Provtagning och behandling är billig och enkel. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta att det möjligen är vanligare med B12-brist hos äldre.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Personer med typ 2-diabetes som behandlas med metformin har en ökad risk för låga nivåer av vitamin B12. Detta kan i sin tur medföra blodbrist, så kallad perniciös anemi, samt perifera nervskador, liknande dem som även ses som komplikation till diabetes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes och metforminbehandling

 • medför metforminbehandling en sänkning av serumnivån av vitamin B12 med cirka 20 procent (starkt vetenskapligt underlag).
 • medför mätning av vitamin B12 vartannat år för att upptäcka eventuell brist vid långtidsbehandling med metformin större nytta än olägenhet vid (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av metformin på nivån av vitamin B12 i serum har studerats i två olika randomiserade kontrollerade studier, i slutskedet omfattande totalt 385 patienter. I den ena studien från Nederländerna, redovisad i två publikationer [1, 2], har samma patienter följts upp i 4 månader respektive 4,3 år. Patienterna randomiserades till antingen behandling med metformin, 850 mg tre gånger dagligen, eller placebo, tre gånger dagligen. Vid samtliga provtagningstider (efter 4, 17, 30, 43 respektive 52 månaders behandling) var serumnivån av vitamin B12 signifikant sänkt hos patienterna som behandlades med metformin jämfört med dem som fick placebo.

I en tredje publikation från Kanada [3] redovisas en mindre placebo-kontrollerad studie, där tio patienter randomiserats till metforminbehandling (dos anges inte) och tio patienter fick placebobehandling under tre månader. Patienterna hade en sjukdomsduration på 1–17 år och en ålder på 67–91 år, med oklar övrig diabetesbehandling. Vid avslutad studie hade vitamin B12-nivån sjunkit med 24 procent hos de metforminbehandlade och inte alls hos de placebobehandlade (p<0,04). Detta resultat överensstämmer relativt väl med resultaten i övriga två RCT, där sänkningen av vitamin B12-nivån var 14 procent efter 4 månader och 19 procent efter 4,3 år.

I detta sammanhang har metforminbehandling associerats med försämrad kognitiv förmåga, medan supplementering med vitamin B12 tillsammans med metformin förknippats med bättre kognitiv förmåga [4].

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid långtidsbehandling med metformin vid typ 2-diabetes medför screening för brist på vitamin B12 vartannat år större nytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Inga studier där patientnyttan av undersökning för brist på vitamin B12 identifierades.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. de Jager, J, Kooy, A, Lehert, P, Wulffele, MG, van der Kolk, J, Bets, D, et al. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial. BMJ. 2010; 340:c2181.
 2. Wulffele, MG, Kooy, A, Lehert, P, Bets, D, Ogterop, JC, Borger van der Burg, B, et al. Effects of short-term treatment with metformin on serum concentrations of homocysteine, folate and vitamin B12 in type 2 diabetes mellitus: a randomized, placebo-controlled trial. J Intern Med. 2003; 254(5):455–63.
 3. Leung, S, Mattman, A, Snyder, F, Kassam, R, Meneilly, G, Nexo, E. Metformin induces reductions in plasma cobalamin and haptocorrin bound cobalamin levels in elderly diabetic patients. Clinical biochemistry. 2010; 43(9):759–60.
 4. Moore, EM, Mander, AG, Ames, D, Kotowicz, MA, Carne, RP, Brodaty, H, et al. Increased risk of cognitive impairment in patients with diabetes is associated with metformin. Diabetes Care. 2013; 36(10):2981–7.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94