Typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom
 • Åtgärd: GLP-1-analogen Liraglutid som tillägg till metformin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad samt att åtgärden har effekt på avgörande och viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel vid otillräcklig glukoskontroll. Behandling med GLP-1-analogen Liraglutid som tillägg till metformin vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll har bedömts hos individer med etablerad kardiovaskulär sjukdom avseende effekt på kardiovaskulär mortalitet, insjuknande i hjärtinfarkt eller stroke.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll medför GLP-1-analogen Liraglutid i monoterapi en 2,7 % absolut riskreduktion (HR 0,83 (0,74-0,93)) avseende MACE (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke) jämfört med placebo under 3,5 års behandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

 

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

 Den vanligaste biverkningen vid behandling med liraglutid är gastrointes-tinala besvär. 9,5 % av individerna i interventionsgruppen jämfört med 7,3 % av individerna i kontrollgruppen avslutade behandling med studieläkemedel pga oönskade effekter. Förekomsten av akut gallstenssjukdom var högre i interventionsgruppen (3,1 % jämfört 1,9 %). Det förelåg ingen skillnad i insjukande i akut pankreatit mellan grupperna. Förekomsten av histologiskt verifierad pankreas cancer var 13 fall (0,3 %) i interventionsgruppen och 5 fall (0,1 %) i kontrollgruppen (p=0,06).

 

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad studie[1]. Slutsatserna baseras på personer för effektmåttet MACE (kardiovaskilär död, hjärtinfarkt eller stroke). Konklusionen baseras på den subgrupp av totala studiepopulationen (n=9340) som inkluderades med manifest kardiovaskulär sjukdom. Interventionsgruppen behandlades med liraglutid 1,8 mg under 3,5 år, kontrollgruppen med placebo.

 

Saknas någon information i studierna?

Endast utfall avseende MACE har rapporterats för olika subgrupper, inte utfall avseende de enskilda komponenterna kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke. Effektmått är inte särredovisade för den metforminbehandlade studiepopulationen.

 

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

 

Referenser

 1. Marso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K, Kristensen, P, Mann, JF, Nauck, MA, et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. The New England journal of medicine. 2016; 375(4):311-22.

  Arbetsmaterial

  Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94