Typ 2-diabetes och behov av egenvårdsstöd

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes och behov av egenvårdsstöd
 • Åtgärd: Stöd av närstående vid vårdbesök

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att stöd av närstående kan vara särskilt viktigt för sköra patienter.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Med socialt stöd avses stöd från personer som inte genom sin yrkesroll har till uppgift att ge stöd. Socialt stöd i form av kamratstöd i samband med konsultationer, kamratstöd via telefon eller internet samt personligt stöd från familj och vänner har studerats vid typ 2-diabetes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes och behov av egenvårdsstöd

 • tycks socialt stöd som tillägg till sedvanlig behandling och vård ge en förbättring av HbA1c med cirka 7,7 mmol/mol (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks socialt stöd som tillägg till sedvanlig behandling och vård medverka till förbättrad egenvård i form av ökad fysisk aktivitet och val av nyttigare typer av fett i kosten (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks socialt stöd som tillägg till sedvanlig behandling och vård påverka livskvalitet positivt (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

En systematisk översikt [1] och två randomiserade studier [2, 3] där sedvanlig diabetesvård kompletterats med socialt stöd identifierades. Studierna omfattade totalt 1 582 personer, och tiden när stödet gavs varierade från sex veckor till tolv månader. Den vanligaste interventionstiden var sex månader. Resultatet visade att socialt stöd hade positiv effekt på egenvård i form av ökad fysisk aktivitet (cirka tre procentenheters förbättring) och minskad konsumtion av fett (23 procentenheters förbättring). Livskvalitet förbättrades också. När resultatet på de olika skalor som använts räknats om till enhetliga skalsteg, noterades en skattad förbättring på 6,3 skalenheter (uppmätt på en 0–100 skala). HbA1c förbättrades med cirka 0,7 procentenheter. Effekten av socialt stöd kan vara olika för kvinnor respektive män. Specifikt sjukdomsriktat stöd har bättre effekt än allmänt stöd.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. van Dam, HA, van der Horst, FG, Knoops, L, Ryckman, RM, Crebolder, HFJM, van den Borne, BHW. Social support in diabetes: A systematic review of controlled intervention studies. Patient Education and Counseling. 2005; 59(1):1-12.
 2. Barrera, M, Jr., Toobert, DJ, Angell, KL, Glasgow, RE, Mackinnon, DP. Social support and social-ecological resources as mediators of lifestyle intervention effects for type 2 diabetes. J Health Psychol. 2006; 11(3):483-95.
 3. Young, RJ, Taylor, J, Friede, T, Hollis, S, Mason, JM, Lee, P, et al. Pro-active call center treatment support (PACCTS) to improve glucose control in type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes Care. 2005; 28(2):278-82.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94