Typ 2-diabetes med övervikt eller fetma (BMI över eller lika med 28 kg/m2)

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med övervikt eller fetma (BMI över eller lika med 28 kg/m2)
 • Åtgärd: Orlistat som tillägg till livsstilsbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har liten svårighetsgrad och att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för avgörande effektmått (mortalitet, hjärt–kärlsjukdom) samt att effekten på viktiga effektmått (vikt, HbA1c) är liten. Åtgärden kan ge gastrointestinala biverkningar.

Kommentar: Alternativen (kirurgi) har bättre stöd nu än 2010.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid typ 2-diabetes med övervikt eller fetma kan sjukvården, utöver råd om förbättrade levnadsvanor, erbjuda läkemedelsbehandling för att åstadkomma viktminskning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med övervikt eller fetma (BMI över 28 kg/m2)

 • leder behandling med orlistat till större viktnedgång (i genomsnitt 2,3 kg) efter ett år än livsstilsbehandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • leder behandling med orlistat till lägre HbA1c (cirka 4,2 mmol/mol) efter ett år jämfört med livsstilsbehandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • kan orlistat ge gastrointestinala biverkningar (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för bedömning av effekten av behandling med orlistat på mortalitet samt insjuknande och död i hjärtinfarkt.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

En metaanalys [1] av studier med fetmaläkemedel vid etablerad typ 2‑diabetes inkluderande data från fem randomiserade kontrollerade studier av orlistat ingår. Studien visade en genomsnittlig viktnedgång utöver placebo och livsstilsbehandling på 2,3 kg efter ett års behandling, samt en HbA1c‑sänkning på 0,38 procentenheter (4,2 mmol/mol) efter ett års behandling. Behandling med orlistat gav gastrointestinala biverkningar.

Socialstyrelsens bedömning är att slutsatserna om effekt av behandling med orlistat vid typ 2-diabetes inte har förändrats påtagligt, med hänsyn tagen till en systematisk översikt [2] och två RCT-studier [3, 4] som identifierades vid litteratursökning 2013.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Underlaget bedöms vara otillräckligt för att kunna dra några säkra slutsatser avseende kostnadseffektiviteten, förknippad med läkemedelsbehandling med orlistat som tillägg till livsstilsbehandling vid typ 2-diabetes och fetma, då det saknas nya studier på området.

Referenser

 1. Rucker, D, Padwal, R, Li, SK, Curioni, C, Lau, DC. Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis. BMJ. 2007; 335(7631):1194–9.
 2. McIntosh, B, Cameron, C, Singh, SR, Yu, C, Ahuja, T, Welton, NJ, et al. Second-line therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy: a systematic review and mixed-treatment comparison meta-analysis. Open Med. 2011; 5(1):e35–48.
 3. Derosa, G, Cicero, AF, D’Angelo, A, Fogari, E, Maffioli, P. Effects of 1-year orlistat treatment compared to placebo on insulin resistance parameters in patients with type 2 diabetes. Journal of clinical pharmacy and therapeutics. 2012; 37(2):187–95.
 4. Kopelman, P, Groot Gde, H, Rissanen, A, Rossner, S, Toubro, S, Palmer, R, et al. Weight loss, HbA1c reduction, and tolerability of cetilistat in a randomized, placebo-controlled phase 2 trial in obese diabetics: comparison with orlistat (Xenical). Obesity (Silver Spring, Md). 2010; 18(1):108–15.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94