Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi
 • Åtgärd: Pioglitazon som tillägg till metformin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är risken för biverkningar (till exempel frakturer och ödem).

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel, i första hand metformin. Hos många patienter fortskrider sjukdomen och tillägg med ytterligare läkemedelsbehandling är indicerad. Insulin eller sulfonureider har varit det som under många år rekommenderats. De senaste åren har flera alternativ till insulin introducerats som nästa behandlingssteg när behandling med kost, motion och metformin är otillräcklig.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi

 • medför tilläggsbehandling med pioglitazon en HbA1c-sänkande effekt på cirka 9,8 mmol/mol (i förändring från baslinjeundersökningen) (starkt vetenskapligt underlag)
 • är tilläggseffekten av pioglitazon likvärdig med den tilläggseffekt DPP-4-hämmare har på patienter som står på metformin (starkt vetenskapligt underlag)
 • ger tilläggsbehandling med pioglitazon viktuppgång (starkt vetenskapligt underlag)
 • medför behandling med pioglitazon en viss ökning av risken för cancer i urinblåsan (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma om tilläggsbehandling med pioglitazon medför ökad risk för hypoglykemier.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Tilläggsbehandling med pioglitazon medför en risk för viktökning, och kan även ge en ökad risk för milda eller måttliga hypoglykemier.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade ingen systematisk översikt som fokuserade exakt på den specifika frågeställningen, men frågan gick att besvara med en systematisk översikt som handlar om DPP-4-hämmare [1], där tre randomiserade kontrollerade studier jämför tilläggsbehandling till metforminbehandling med DPP-4-hämmare eller pioglitazon. Resultaten tyder på likvärdig tilläggseffekt till metformin gällande HbA1c, men det är en tydlig viktuppgång hos patienter som behandlas med pioglitazon.

Litteratursökningen identifierade även en stor randomiserad kontrollerad studie [2] där metforminbehandlade patienter randomiseras till tillägg av pioglitazon (388 patienter) och/eller DPP-4-hämmaren alogliptin. Resultaten av DeFronzo et al. [2] är samstämmiga med resultaten för systematiska översikten av Karagiannis et al. [1] och stärker evidensen för en tilläggseffekt på sänkning av HbA1c (–0,9 procentenheter) – i nivå med DPP-4-hämmare. Likaså visas pioglitazon ge viktuppgång.

Ingen av studierna levererar övertygande dokumentation för att man ska kunna dra slutsatser kring hypoglykemi med behandling av pioglitazon i tillägg till metformin.

Saknas någon information i studierna?

Eftersom översikten inte primärt har fokus på pioglitazon så har artikelförfattarna inte fokuserat sina slutsatser på pioglitazon, men de ingående studierna är redovisade och är gediget utförda. Därför bedöms detta sakna betydelse vid den totala bedömningen.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Karagiannis, T, Paschos, P, Paletas, K, Matthews, DR, Tsapas, A. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors for treatment of type 2 diabetes mellitus in the clinical setting: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012; 344:e1369.
 2. DeFronzo, RA, Burant, CF, Fleck, P, Wilson, C, Mekki, Q, Pratley, RE. Efficacy and tolerability of the DPP-4 inhibitor alogliptin combined with pioglitazone, in metformin-treated patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97(5):1615–22.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94