Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där insulin glargin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där insulin glargin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier
 • Åtgärd: Långverkande insulinanalog: degludec

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks minska risken för nattliga hypoglykemier jämfört med insulin glargin, samtidigt som den absoluta riskminskningen är liten och att det finns en osäkerhet om effekt och biverkningar på sikt samt att åtgärden innebär en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med insulin glargin.

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta svagare hypoglykemisymtom.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Efter diagnos behandlas typ 2-diabetes vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel. Hos många patienter fortskrider sjukdomen och tillägg med ytterligare läkemedelsbehandling är indicerad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där insulin glargin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier

 • har insulin degludec en HbA1c-sänkande effekt som är likvärdig med insulin glargin (begränsat vetenskapligt underlag)
 • skiljer sig inte behandling med insulin degludec från insulin glargin med avseende på viktuppgång (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ger behandling med insulin degludec färre dagliga och nattliga hypoglykemier jämfört med insulin glargin (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt med metaanalys [1] där patienter som fått insulin tidigare i minst tre månader randomiserats till att få insulin degludec eller insulin glargin (non-inferiority-studier). Metaanalysen visar på en likvärdig effekt på HbA1c men visar att såväl antalet dagliga som nattliga hypoglykemier är vanligare med insulin glargin än med insulin degludec. En begränsning med studien och övriga studier i ämnet är att det finns en osäkerhet om både antalet hypoglykemier och deras allvarlighetsgrad innan patienterna randomiserades.

Saknas någon information i studierna?

Information saknas om effekter på svåra hypoglykemier och om patienter har problem med hypoglykemier vid inklusion.

Hälsoekonomisk bedömning

Utifrån resultat i granskade artiklar [2] och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslutsunderlag (dnr 344/2013) bedöms behandling med insulin degludec när insulin glargin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier innebära en måttlig kostnad per vunnen QALY jämfört med insulin glargin.

Referenser

 1. Vora, J, Christensen, T, Rana, A, Bain, SC. Insulin Degludec Versus Insulin Glargine in Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis of Endpoints in Phase 3a Trials. Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders. 2014.
 2. Ericsson, A, Pollock, RF, Hunt, B, Valentine, WJ. Evaluation of the cost-utility of insulin degludec vs insulin glargine in Sweden. Journal of medical economics. 2013; 16(12):1442-52.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35