Typ 2-diabetes med manifest kardiovaskulär sjukdom

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med manifest kardiovaskulär sjukdom
 • Åtgärd: SGLT-2-hämmaren Empagliflozin som tillägg till metformin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad samt att åtgärden har effekt på avgörande och viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel vid otillräcklig glukoskontroll. Många personer med diabetes har även hjärt- kärlkomplikationer.  Behandling med SGLT-2-hämmaren Empagliflozin som tillägg till metformin vid typ 2-diabetes med manifest kardiovaskulär sjukdom har bedömts.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom medför tilläggsbehandling med SGLT-2-hämmaren empagliflozin

 • minskad risk för kardiovaskulär död (risk ratio 0,62) som bedöms vara kliniskt relevant (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för total dödlighet (risk ratio 0,68) som bedöms vara kliniskt relevant (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för risk för sjukhusvård pga hjärtsvikt (risk ratio 0,65) som bedöms vara kliniskt relevant (måttligt starkt vetenskapligt underlag)

  en HbA1c sänkande effekt om cirka 4 mmol/mol som bedöms vara kliniskt relevant (måttligt starkt vetenskapligt underlag)

   Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

   Fler fall av genitala infektioner rapporterades i den poolade empagliflozin gruppen jämfört med placebo [1]. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA informerar om en möjlig ökad risk för tåamputation vid användning av SGLT2 hämmarna canagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin [2].

   Vilka studier ingår i granskningen?

   I granskningen ingår en dubbel-blindad randomiserad placebokontrollerad studie som inkluderade patienter med typ 2 diabetes som hade förhöjd kardiovaskulär risk [1]. Syftet var att studera effekten av empagliflozin avseende kardiovaskulära händelser. Studiedeltagarna (n=7020) randomiserades till antingen behandling med empagliflozin 10 mg, empagliflozin 25mg eller placebo och mediantiden för observation var 3,1 år. Deltagarna var i medeltal 63 år, majoriteten (~70%) var män, de flesta hade bekräftad kranskärlssjukdom (~75%) och deras BMI var i medeltal 30.  Majoriteten (~57%) hade haft diabetes mer än 10 år och deras HbA1c var i medeltal 8 % (64 mmol/mol).

   Saknas någon information i studierna?

   Ingen relevant information saknas i studierna.

    

   Hälsoekonomisk bedömning

   Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

    

   Referenser

   1. Zinman, B, Wanner, C, Lachin, JM, Fitchett, D, Bluhmki, E, Hantel, S, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015; 373(22):2117-28.
   2. PRAC. SGLT2 inhibitors: information on potential risk of toe amputation to be included in prescribing information. [Press releases] 2017  [cited; Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/02/news_detail_002699.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

   Arbetsdokument

   Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll  

  •  

   Kontakt

   Erik Åhlin
   075-247 37 94