Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll
 • Åtgärd: DPP-4-hämmare i monoterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c samt låg risk för hypoglykemier. Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att erfarenheten av behandling av äldre med nyare preparat är begränsad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel vid otillräcklig glukoskontroll. Behandling med DPP-4-hämmare i monoterapi vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll har bedömts.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • medför DPP-4-hämmare som grupp betraktat ingen ökad risk för hjärt-kärlhändelser på kort sikt (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • medför DPP-4-hämmare i monoterapi som grupp betraktat en likvärdig HbA1c sänkande effekt som sulfonureider samt cirka 3 mmol/mol lägre sänkning jämfört med metformin (starkt vetenskapligt underlag)
 • medför DPP-4-hämmare i monoterapi som grupp betraktat ingen ökad risk för hypoglykemier jämfört med sulfonureider och metformin (starkt vetenskapligt underlag)
 • medför DPP-4-hämmare i monoterapi som grupp betraktat ingen ökad risk för viktuppgång jämfört med sulfonureider och metformin (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

De vanligaste biverkningarna av DPP-4-hämmare är gastrointestinala. Förekomsten är likvärdig den som ses vid metforminbehandling. Det är fortsatt inte helt klarlagt huruvida behandling med DPP-4-hämmare kan vara associerad med ökad risk för pankreatit.

Vilka studier ingår i granskningen?

Vid översynen av riktlinjerna 2017 inkluderades en SÖ [1] som jämför effekten av metformin och DPP-4-hämmare i monoterapi, en SÖ där fyra studier jämför effekten av SU och DPP-4-hämmare i monoterapi [2], samt en SÖ som utvärderar kardiovaskulär effekt av behandling med DPP-4-hämmare [3].

Saknas någon information i studierna?

Den aktuella sammanställningen år 2017 har försökt exkludera studier med ytterligare basbehandling än livsstilsintervention. Även om det totala antalet inkluderade studier och patienter är lägre än vad avser alla studier med DPP-4-hämmare går resultatet av den aktuella sammanställningen i linje med dessa. Avseende kardiovaskulära effektmått inkluderar denna analys även patienter med annan glukossänkande basterapi än livsstilsintervention.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Wu, D, Li, L, Liu, C. Efficacy and safety of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and metformin as initial combination therapy and as monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Diabetes, obesity & metabolism. 2014; 16(1):30-7.
 2. Zhang, Y, Hong, J, Chi, J, Gu, W, Ning, G, Wang, W. Head-to-head comparison of dipeptidyl peptidase-IV inhibitors and sulfonylureas - a meta-analysis from randomized clinical trials. Diabetes Metab Res Rev. 2014; 30(3):241-56.
 3. Elgendy, IY, Mahmoud, AN, Barakat, AF, Elgendy, AY, Saad, M, Abuzaid, A, et al. Cardiovascular Safety of Dipeptidyl-Peptidase IV Inhibitors: A Meta-Analysis of Placebo-Controlled Randomized Trials. Am J Cardiovasc Drugs. 2017; 17(2):143-55.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35