Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll
 • Åtgärd: Akarbos i monoterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har sämre effekt på HbA1c än alternativa behandlingar samt hög risk för mag- och tarmbiverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel vid otillräcklig glukoskontroll. Behandling med akarbos i monoterapi vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll har bedömts.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • sänker akarbos HbA1c med cirka 2,2 mmol/mol jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ger akarbos i monoterapi ingen påverkan på vikten (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ger akarbos gastrointestinala biverkningar (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden kan ge gastrointestinala biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2] som ligger till grund för slutsatserna om effekt av akarbos i monoterapi.

Sammanlagt används 38 studier i översikterna, de allra flesta (28 studier) jämför akarbos med placebo, åtta studier jämför effekten med sulfonureider och enskilda studier jämför preparatet med metformin eller meglitinid. Båda översikterna har använt samma studier, vilket gör att resultaten av deras metaanalyser är identiska. Ett problem med översikterna är att cirka hälften av de inkluderade studierna uppvisar en snedfördelning när det gäller patienter som avbröt medverkan, sannolikt beroende på biverkningar; efter tre års uppföljning var det enbart 39 procent som fortsatte med akarbos jämfört med 58 procent på placebo (hos de patienter som fortsatt behandlingen med akarbos var HbA1c 0,5–0,8 procentenheter lägre än i placebogruppen). För värderingen av akarbos är UKPDS [3] av särskilt intresse. I denna studie randomiserades 1 946 medelålders nyinsjuknade patienter till akarbos eller placebo. Vid intention to treat-analys hade de akarbosbehandlade patienterna 0,2 procentenheter lägre HbA1c än de placebobehandlade.

Enligt översikten [1] är effekten på HbA1c inte större vid högre doser av akarbos, men däremot tycks antalet biverkningar öka med ökad dos. Behandling med akarbos ger en mindre sänkning av HbA1c än behandling med sulfonureider (skillnad 0,38 procentenheter). Bedömningen försvåras delvis av att suboptimala doser av sulfonureider ibland har använts, eller att dostitrering inte har gjorts på ett optimalt sätt, samt det stora bortfallet.

En RCT [4], som publicerats efter den systematiska översikten och som jämförde DPP-4-hämmaren vildagliptin med akarbos hos behandlingsnaiva patienter med typ 2-diabetes, påträffades. I den studien sänktes HbA1c likvärdigt i bägge behandlingsarmarna medan vikten minskade med knappt 2 kg i akarbosgruppen.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Van de Laar, FA, Lucassen, PL, Akkermans, RP, Van de Lisdonk, EH, Rutten, GE, Van Weel, C. Alpha-glucosidase inhibitors for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2):CD003639.
 2. Bolen, S, Feldman, L, Vassy, J, Wilson, L, Yeh, HC, Marinopoulos, S, et al. Systematic review: comparative effectiveness and safety of oral medications for type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med. 2007; 147(6):386–99.
 3. Holman, RR, Cull, CA, Turner, RC. A randomized double-blind trial of acarbose in type 2 diabetes shows improved glycemic control over 3 years (U.K. Prospective Diabetes Study 44). Diabetes Care. 1999; 22(6):960–4.
 4. Pan, C, Yang, W, Barona, JP, Wang, Y, Niggli, M, Mohideen, P, et al. Comparison of vildagliptin and acarbose monotherapy in patients with Type 2 diabetes: a 24-week, double-blind, randomized trial. Diabet Med. 2008; 25(4):435–41.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94