Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll
 • Åtgärd: Repaglinid i monoterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c i kombination med den långa erarenheten av behandlingen. Risken för viktuppgång och hypoglykemier är större än med metformin.

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta svagare hypoglykemisymtom.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Typ 2-diabetes behandlas efter diagnos vanligtvis med livsstilsåtgärder samt tillägg av orala glukossänkande läkemedel vid otillräcklig glukoskontroll. Behandling med repaglinid i monoterapi vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll har bedömts.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll

 • medför behandling med repaglinid i monoterapi en sänkning av HbA1c med upp till cirka 11 mmol/mol) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • är HbA1c-sänkningen vid behandling med repaglinid av samma storleksordning som för sulfonureider (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Risken för viktuppgång och hypoglykemier är större än med metformin.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2] och en randomiserad kontrollerad studie [3], som ligger till grund för slutsatserna. Sammanlagt omfattar dessa översikter åtminstone ett tjugotal studier med sammanlagt runt 4 000 patienter (överlapp mellan studier förekommer). På grund av olika varianter av jämförelser (repaglinid i jämförelse med placebo, metformin, sulfonureider, eller i kombination med metformin) kan, för enskilda jämförelser, underlaget för bedömning ibland vara förhållandevis litet. Dessutom har man använt olika doser av preparaten i olika studier och behandlingstidens längd varierar från 10 till 24 veckor.

I jämförelse med placebo sänker repaglinid HbA1c i ungefär samma grad som sulfonureider och metformin, det vill säga kring 0,5–1 procentenheter. Påverkan på vikten är inte så väl rapporterad i studierna, men effekten tycks vara jämförbar med den för sulfonureider, det vill säga en viktuppgång på cirka 2–3 kg vid en minskning av HbA1c på en procentenhet. Viktuppgången är större än med metformin.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Black, C, Donnelly, P, McIntyre, L, Royle, PL, Shepherd, JP, Thomas, S. Meglitinide analogues for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD004654.
 2. Bolen, S, Feldman, L, Vassy, J, Wilson, L, Yeh, HC, Marinopoulos, S, et al. Systematic review: comparative effectiveness and safety of oral medications for type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med. 2007; 147(6):386-99.
 3. Lund, SS, Tarnow, L, Stehouwer, CD, Schalkwijk, CG, Frandsen, M, Smidt, UM, et al. Targeting hyperglycaemia with either metformin or repaglinide in non-obese patients with type 2 diabetes: results from a randomized crossover trial. Diabetes Obes Metab. 2007; 9(3):394-407.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94