Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling
 • Åtgärd: Riktad blodglukosmätning vid speciella situationer

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden då den används i pedagogiskt syfte kan ses som en del i patientutbildningen, som är en föruttsättning för bra resultat av annan behandling.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns ett flertal olika möjligheter att följa glukoskontrollen vid diabetes. De mest använda och välstuderade metoderna är dels egna blodglukosmätningar med teststickor som avläses med hjälp av en mätare (self monitoring of blood glucose – SMBG), dels mätning av HbA1c. Egna blodglukosmätningar är patientens instrument för att få insikt i de egna glukosnivåerna i blodet. Det finns fler potentiella syften med egna blodglukosmätningar. Ett syfte är att systematiskt mäta under en eller flera dagar per vecka för att se variationer i blodglukosnivåer under dygnet. Ett annat syfte är att mäta sporadiskt i speciella situationer (så kallad riktad mätning) vid till exempel misstanke om hypoglykemi eller i pedagogiskt syfte som en del i patientutbildningen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling, medför riktad blodglukosmätning vid speciella situationer större patientnytta än olägenhet (etablerad praxis).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet och bedöms tillhöra etablerad praxis.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Litteratur saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35