Typ 2-diabetes med lång duration eller känd hjärt–kärlsjukdom

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med lång duration eller känd hjärt-kärlsjukdom
 • Åtgärd: Intensivbehandling med målet att sänka HbA1c

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för gynnsam effekt är svagare vid lång duration eller känd hjärt–kärlsjukdom (jämfört med vid nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt–kärlsjukdom).

Kommentar: Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för intensivbehandling är relaterad till ålder vid insjuknande och blir högre ju äldre patienten är. Studier av kostnadseffektiviteten för behandling av patienter med typ 2-diabetes som haft sjukdomen under en längre tid saknas och bristen på tydligt medicinskt underlag försvårar hälsoekonomiska studier.

Anpassning till de mest sjuka äldre: Åtgärden bör anpassas efter individuella förutsättningar. I gruppen finns risk för överbehandling. Även eventuellt minskande insulinbehov vid stigande ålder bör beaktas.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Den dominerande orsaken till ohälsa och död vid typ 2-diabetes är hjärt–kärlsjukdom. Komplikationer från ögon, njurar och nerver är liksom vid typ 1-diabetes ett betydande problem, som bidrar till att försämra hälsotillstånd och livskvalitet och kan ge upphov till varierande grad av synnedsättning, svår njurskada med behov av dialys eller transplantation samt fotsår med risk för amputation. Risken för både hjärt–kärlsjukdom och övriga senkomplikationer ökar med stigande blodglukosnivå och antal år man haft sjukdomen. Vid typ 2-diabetes kan diabeteskomplikationer förekomma vid diagnos, vilket tolkats som att diabetestillståndet föregått diagnosen med ett varierande antal år. Sambandet mellan HbA1c och hjärt–kärlsjukdom är inte lika starkt som för komplikationer orsakade av förändringar i de små kärlen (mikroangiopati).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes och längre sjukdomsduration

 • är underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av intensiv blodglukossänkande behandling på hjärt–kärlsjukdom
 • minskar intensiv blodglukossänkande behandling risken för kliniskt betydelsefulla komplikationer från njurar (starkt vetenskapligt underlag)
 • ökar intensiv blodglukossänkande behandling risken för allvarlig hypoglykemi. Risken är beroende av vilken typ av läkemedel eller kombination av läkemedel som används (starkt vetenskapligt underlag)
 • ökar intensiv blodglukossänkande behandling risken för viktuppgång. Risken är beroende av vilken typ av läkemedel eller kombination av läkemedel som används (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden medför risk för hypoglykemi och viktuppgång beroende på vilken typ av läkemedel eller kombination av läkemedel som används.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar togs fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och publicerades 2009. Slutsatserna baseras på fyra mycket stora och välgjorda studier (UKPDS [1, 2], ACCORD [3], ADVANCE [4] och VADT [5]). Dessa studier omfattar vardera mellan 1 700 och 11 000 patienter som följts i upp till tio år. Underlaget presenteras närmare i SBU:s rapport [6].

Socialstyrelsens bedömning är att slutsatserna om effekt av intensiv insulinbehandling vid typ 2-diabetes inte har förändrats påtagligt, med hänsyn tagen till följande systematiska översikter [7, 8] som identifierades vid uppdatering av SBU:s litteratursökning.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998; 352(9131):837–53.
 2. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998; 352(9131):854–65.
 3. Gerstein, HC, Miller, ME, Byington, RP, Goff, DC, Jr., Bigger, JT, Buse, JB, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 358(24):2545–59.
 4. Patel, A, MacMahon, S, Chalmers, J, Neal, B, Billot, L, Woodward, M, et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 358(24):2560–72.
 5. Duckworth, W, Abraira, C, Moritz, T, Reda, D, Emanuele, N, Reaven, PD, et al. Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2009; 360(2):129–39.
 6. SBU. Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes. 2009.
 7. Intensive glycaemic control for patients with type 2 diabetes: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of randomised clinical trials. BMJ. 2011.
 8. Boussageon, et al. Effect of intensive glucose lowering treatment on all cause mortality, cardiovascular death, and microvascular events in type 2 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2011; 343.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35