Typ 2-diabetes med högt blodtryck

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med högt blodtryck
 • Åtgärd: Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom med blodtryckssänkning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på avgörande effektmått (stroke, hjärtinfarkt och död). Kostnaden per QALY är också låg för strikt blodtryckskontroll jämfört med mindre strikt blodtryckskontroll och tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta den ökade risken för ortostatiska reaktioner (för lågt blodtryck) och förväntad patientnytta. Det finns risker vid behandling med många läkemedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Högt blodtryck vid diabetes är en av hörnstenarna i den multifaktoriella riskfaktorbehandlingen. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt–kärlsjukdomarna, det vill säga stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp och perifer kärlsjukdom med fönstertittarsjuka och risk för kallbrand, vilka står för merparten av den ökade sjukligheten och dödligheten.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en sammmanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med högt blodtryck

 • minskar primärprevention av hjärt–kärlsjukdom med blodtryckssänkning risken för stroke med cirka 20 procent (starkt vetenskapligt underlag)
 • minskar primärprevention av hjärt–kärlsjukdom med blodtryckssänkning risken för hjärtinfarkt med cirka 20 procent (starkt vetenskapligt underlag)
 • minskar primärprevention av hjärt–kärlsjukdom med blodtryckssänkning risken för förtida död med cirka 15 procent (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Effekten av blodtryckssänkande läkemedel på insjuknande i stroke och hjärtinfarkt samt död hos personer med diabetes har undersökts i elva randomiserade kontrollerade studier [1–11] inkluderande sammanlagt 15 420 respektive 22 247 personer (beroende på utfallsvariabel). Blodtryckssänkningen i studierna har varit måttlig, 2 till 10 mmHg för systoliskt blodtryck, 0 till 5 mmHg för diastoliskt blodtryck. Blodtrycksnivåerna vid studiestart har varit förhållandevis höga. Studierna visar att en blodtrycksänkning av denna storlek minskade risken att dö med 15 procent (spännvidd för absolut riskminskning var 5,2 till –0,6 procentenheter). Risken för stroke minskade med cirka 20 procent (spännvidd för absolut riskminskning var 4,0 till 0,3 procentenheter) och risken för hjärtinfarkt minskade med cirka 20 procent (spännvidd för absolut riskminskning var 8,1 till 0,5 procentenheter).

Effekter av att sänka blodtrycket under 130/80 mmHg är endast studerat i ett fåtal interventionsstudier, vars resultat inte motsäger att behandlingseffekten är i samma storleksordning som vid högre blodtrycksnivåer. Osäkerheten är dock stor på grund av studiernas storlek. De positiva effekterna av blodtryckssänkande behandling på makrovaskulära komplikationer vid typ 2‑diabetes har endast studerats vid måttlig blodtryckssänkning (upp till 10/5 mmHg).

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid typ 2-diabetes har strikt blodtryckskontroll låg kostnad per vunnet levnadsår jämfört med mindre strikt blodtryckskontroll (viss evidens).

Det hälsoekonomiska underlaget för att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom blodtryckssänkning vid typ 2-diabetes inkluderar tre studier, där stram hypertonikontroll jämförs med mindre stram hypertonikontroll i ett hälso- och sjukvårdsperspektiv [12–14]. Dessa studier baseras på data från UKPDS [11], som har ett tidsperspektiv på åtta år.

Referenser

 1. Schrier, RW, Estacio, RO, Esler, A, Mehler, P. Effects of aggressive blood pressure control in normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and strokes. Kidney Int. 2002; 61(3):1086-97.
 2. Patel, A, MacMahon, S, Chalmers, J, Neal, B, Woodward, M, Billot, L, et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2007; 370(9590):829-40.
 3. Berl, T, Hunsicker, LG, Lewis, JB, Pfeffer, MA, Porush, JG, Rouleau, JL, et al. Cardiovascular outcomes in the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial of patients with type 2 diabetes and overt nephropathy. Ann Intern Med. 2003; 138(7):542-9.
 4. Brenner, BM, Cooper, ME, de Zeeuw, D, Keane, WF, Mitch, WE, Parving, HH, et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2001; 345(12):861-9.
 5. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ. 1998; 317(7160):703-13.
 6. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet. 2000; 355(9200):253-9.
 7. Curb, JD, Pressel, SL, Cutler, JA, Savage, PJ, Applegate, WB, Black, H, et al. Effect of diuretic-based antihypertensive treatment on cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated systolic hypertension. Systolic Hypertension in the Elderly Program Cooperative Research Group. JAMA. 1996; 276(23):1886-92.
 8. Tuomilehto, J, Rastenyte, D, Birkenhager, WH, Thijs, L, Antikainen, R, Bulpitt, CJ, et al. Effects of calcium-channel blockade in older patients with diabetes and systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. N Engl J Med. 1999; 340(9):677-84.
 9. Hansson, L, Zanchetti, A, Carruthers, SG, Dahlof, B, Elmfeldt, D, Julius, S, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet. 1998; 351(9118):1755-62.
 10. Trenkwalder, P, Elmfeldt, D, Hofman, A, Lithell, H, Olofsson, B, Papademetriou, V, et al. The Study on COgnition and Prognosis in the Elderly (SCOPE) - major CV events and stroke in subgroups of patients. Blood Press. 2005; 14(1):31-7.
 11. Estacio, RO, Jeffers, BW, Hiatt, WR, Biggerstaff, SL, Gifford, N, Schrier, RW. The effect of nisoldipine as compared with enalapril on cardiovascular outcomes in patients with non-insulin-dependent diabetes and hypertension. N Engl J Med. 1998; 338(10):645-52.
 12. Cost effectiveness analysis of improved blood pressure control in hypertensive patients with type 2 diabetes: UKPDS 40. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ. 1998; 317(7160):720-6.
 13. Cost-effectiveness of intensive glycemic control, intensified hypertension control, and serum cholesterol level reduction for type 2 diabetes. JAMA. 2002; 287(19):2542-51.
 14. Gray, A, Clarke, P, Raikou, M, Adler, A, Stevens, R, Neil, A, et al. An economic evaluation of atenolol vs. captopril in patients with Type 2 diabetes (UKPDS 54). Diabet Med. 2001; 18(6):438-44.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Hjärt- och kärlkomplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35