Typ 2-diabetes

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes
 • Åtgärd: Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer utan pedagogisk kompetens

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon kliniskt relevant effekt på HbA1c.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Gruppbaserad patientutbildning innebär att diabetesvården erbjuder patienten att delta i utbildning tillsammans med 6–8 medpatienter. Denna utbildningsform utgörs av strukturerade program och förutsätter att patienten deltar aktivt i gruppens diskussioner. Programmen utgår ofta från psykologiska eller pedagogiska teorier eller kunskaper om vuxnas lärande. Grupperna kan ledas av olika vårdprofessioner som till exempel diabetessjuksköterska, läkare, dietist eller farmaceut med eller utan pedagogisk kompetens.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid tillståndet diabetes

 • har åtgärden patientutbildning ledd av personer utan formell pedagogisk kompetens ingen kliniskt relevant effekt på förbättring av HbA1c jämfört med sedvanlig vård (starkt vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av patientutbildning ledd av personer utan formell pedagogisk kompetens på effektmåttet livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I november 2009 publicerade SBU en systematisk litteraturöversikt över patientutbildning vid diabetes omfattande studier publicerade fram till 2008 [1]. Därefter har fem systematiska litteraturöversikter eller metaanalyser publicerats [2-6]. Dessa översikter omfattar äldre studier och endast fyra av originalstudierna är publicerade efter 2008. Avseende effekter på HbA1c uppvisade de fem översikterna positiva effekter varierande från 0,10 till 0,5 procentenheter. Fem studier [7-11], som ingick i SBUs systematiska översikt har inkluderats i metaanalys tillsammans med två randomiserade studier publicerade efter 2008 [12, 13]. Sammantaget ses då ingen effekt på HbA1c.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier där effektmåttet livskvalitet studerats.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. SBU. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt 2009.
 2. Duke, SA, Colagiuri, S, Colagiuri, R. Individual patient education for people with type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (1):CD005268.
 3. Minet, L, Moller, S, Vach, W, Wagner, L, Henriksen, J. Mediating the effect of self-care management intervention in type 2 diabetes: A meta-analysis of 47 randomized controlled trials. Patient Educ Couns. 2010; 80:29-41.
 4. Heinrich, E, Schaper, NC, de Vries, NK. Self-management interventions for type 2 diabetes: a systematic review. European Diabetes Nursing. 2010; 7(2):71-6.
 5. Steinsbekk, A, Rygg, LO, Lisulo, M, Rise, MB, Fretheim, A. Group based diabetes self-management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A systematic review with meta-analysis. BMC health services research. 2012; 12:213.
 6. Tshiananga, JK, Kocher, S, Weber, C, Erny-Albrecht, K, Berndt, K, Neeser, K. The effect of nurse-led diabetes self-management education on glycosylated hemoglobin and cardiovascular risk factors: a meta-analysis. Diabetes Educ. 2012; 38(1):108-23.
 7. Sarkadi, A, Rosenqvist, U. Experience-based group education in type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Patient Education and Counseling. 2004; 53(291-298).
 8. Davies, MJ, Heller, S, Skinner, TC, Campbell, MJ, Carey, ME, Cradock, S, et al. Effectiveness of the diabetes education and self management for ongoing and newly diagnosed (DESMOND) programme for people with newly diagnosed type 2 diabetes: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2008; 336(7642):491-5.
 9. Kulzer, B, Hermanns, N, Reinecker, H, Haak, T. Effects of self-management training in type 2 diabetes: a randomized prospective trial. Diabetic Medicine. 2007; 24:415-23.
 10. Piatt, G, Brooks, M, Orchard, T, Korytkowski, M, Emerson, S, Siminerio, L, et al. Translating the Chronic Care Model into the community. Results from a randomized controlled trial of a multifaceted diabetes care intervention. Diabetes Care. 2006; 29:811-7.
 11. Adolfsson, E, Walker-Engström, M, Smide, B, Wikblad, K. Patient education in type 2 diabetes: a randomized controlled 1-year follow-up study. Diabetes Research and Clinical Practice. 2007; 76(3):341-50.
 12. Rygg, LO, Rise, MB, Gronning, K, Steinsbekk, A. Efficacy of ongoing group based diabetes self-management education for patients with type 2 diabetes mellitus. A randomised controlled trial. Patient Educ Couns. 2012; 86(1):98-105.
 13. Khunti, K, Gray, LJ, Skinner, T, Carey, ME, Realf, K, Dallosso, H, et al. Effectiveness of a diabetes education and self management programme (DESMOND) for people with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus: three year follow-up of a cluster randomised controlled trial in primary care. BMJ. 2012; 344:e2333.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35