Typ 2-diabetes

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes
 • Åtgärd: Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer med pedagogisk kompetens

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c och att åtgärden har en låg kostnad per QALY jämfört med individuella utbildningsprogram.

Kommentar: Patientutbildning är en förutsättning för bra resultat av annan behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Gruppbaserad patientutbildning innebär att diabetesvården erbjuder patienten att delta i utbildning tillsammans med 6–8 medpatienter. Denna utbildningsform utgörs av strukturerade program och förutsätter att patienten deltar aktivt i gruppens diskussioner. Programmen utgår ofta från psykologiska eller pedagogiska teorier eller kunskaper om vuxnas lärande. Grupperna kan ledas av olika vårdprofessioner som till exempel diabetessjuksköterska, läkare, dietist eller farmaceut med eller utan pedagogisk kompetens.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2‑diabetes

 • medför gruppbaserade utbildningsprogram givna av personer med pedagogisk kompetens en sänkning av HbA1c med cirka 8,5 mmol/mol, (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av gruppbaserad utbildning på effektmåttet livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar togs fram av SBU och publicerades 2009 [1]. En uppdatering av SBU:s litteratursökning 2013 identifierade endast en ny relevant publikation [2]. Resultatet från denna ändrar inte tidigare slutsatser. Socialstyrelsens bedömning är därför att slutsatserna om gruppbaserade utbildningsprogram vid typ 2‑diabetes, ledda av personer med både ämnes- och pedagogisk kompetens, inte har förändrats.

I förnyad litteratursökning 2014 identifierades ytterligare en RCT [3]. Studien, genomförd i Frankrike, omfattade 120 personer med typ 2-diabetes som randomiserats i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Efter tre månader hade HbA1c förbättrats med 0,74 procentenheter. Signifikanta förbättringar kunde även ses i egenvården (fysisk aktivitet och diet). Denna studie har inte tabellerats ovan eftersom uppföljningstiden var så kort men förbättring i glukoskontrollen är i paritet med övriga granskade studier.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier där effektmåttet livskvalitet studerats.

Hälsoekonomisk bedömning

Strukturerad gruppbaserad patientutbildning för personer med typ 2-diabetes bedöms innebära en låg till måttlig kostnad per vunnen QALY jämfört med individuella utbildningsprogram enligt en modellbaserad analys som genomförts inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för diabetes (kalkylerad). Analysen hade ett samhällsekonomiskt perspektiv och inkluderade kostnader för sjukvården och kostnader som bärs av deltagarna i utbildningen.

Referenser

 1. SBU. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt 2009.
 2. Scain, SF, Friedman, R, Gross, JL. A structured educational program improves metabolic control in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes Educ. 2009; 35(4):603-11.
 3. Trouilloud, D, Regnier, J. Therapeutic education among adults with type 2 diabetes: effects of a three-day intervention on perceived competence, self-management behaviours and glycaemic control. Global health promotion. 2013; 20(2 Suppl):94-8.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94