Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemier

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemier
 • Åtgärd: Retrospektiv kontinuerlig glukosmätning (CGM)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Kommentar: Kan vara aktuellt att använda i vissa fall, i diagnostiskt syfte eller som blindad mätning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Blodglukos kan mätas av patienten själv med teststickor (self monitoring of blood glucose, SMBG) eller kontinuerligt via en subkutan sensor (continuous subcutaneous glucose monitoring, CGM). Eftersom blodglukoshalten varierar under och mellan dygnen ger upprepade blodglukosbestämningar (systematisk testning) ett underlag för optimering av terapin. Det finns i dag flera produkter för kontinuerlig glukosmätning. På senare år har det skett en snabb utveckling på området, men förekomsten och valet av teknisk lösning varierar över landet för olika grupper av patienter.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemier

 • tycks behandling med retrospektiv CGM inte ge någon skillnad i HbA1c vid tre månader jämfört med teststickor (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kontinuerlig subkutan glukosmätning jämfört med teststickor avseende svår hypoglykemi
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kontinuerlig subkutan glukosmätning jämfört med teststickor avseende behandlingstillfredsttällelse, risk för senkomplikationer, dödlighet och ketoacidos.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Infektioner kan uppstå om man inte rengör huden före insättandet av nålen för kontinuerlig glukosmätning. En studie av kontinuerlig glukosmätning [1] har rapporterat reaktioner med röda irriterande utslag som kliar där sensorn stuckits in i huden och fästs med tejp. Symtom som inflammation i underhuden (cellulitis) har också observerats vid användning av glukosmätare med integrerad insulinpump [2]. Det finns en risk för att tekniska problem kan uppstå med sensorn, och av den anledningen är det viktigt att den kalibreras regelbundet med blodglukosvärdena tagna med teststickor.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget baseras på Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) Alert-rapport nummer 2013-04: Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes (underlagen kan begäras ut i sin helhet från SBU). Kompletterande evidensgradering av effekten på HbA1c utfördes av Socialstyrelsen och baseras på data från en systematisk översikt [3] som identifierats i SBU:s systematiska litteraturgenomgång.

Saknas någon information i studierna?

Det finns otillräcklig information avseende långtidseffekter på blodglukosnivåer, hypoglykemier och HbA1c.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Wojciechowski, P, Rys, P, Lipowska, A, Gaweska, M, Malecki, MT. Efficacy and safety comparison of continuous glucose monitoring and self-monitoring of blood glucose in type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej. 2011; 121(10):333–43.
 2. Bergenstal, RM, Tamborlane, WV, Ahmann, A, Buse, JB, Dailey, G, Davis, SN, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010; 363(4):311–20.
 3. Langendam, M, Luijf, YM, Hooft, L, Devries, JH, Mudde, AH, Scholten, RJ. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 1:CD008101.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94