Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi
 • Åtgärd: Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (real-time CGM)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har större svårighetsgrad än vid svängande blodglukos samt att åtgärden har viss effekt på HbA1c. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten på avgörande och viktiga effektmått som komplikationer, dödlighet, hypoglykemi och livskvalitet.

Kommentar: Det finns en osäkerhet om kostnadseffektiviteten.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Blodglukos kan mätas av patienten själv med teststickor (self monitoring of blood glucose – SMBG) eller kontinuerligt via en subkutan sensor (continuous subcutaneous glucose monitoring, CGM). Eftersom blodglukoshalten varierar under och mellan dygnen ger upprepade blodglukosbestämningar (systematisk testning) ett underlag för optimering av terapin. Det finns i dag flera produkter för kontinuerlig glukosmätning. På senare år har det skett en snabb utveckling på området, men förekomsten och valet av teknisk lösning varierar över landet för olika grupper av patienter.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi

 • tycks behandling med real-time CGM (kontinuerlig glukosmätning i realtid) ge en minskning av HbA1c vid sex månader jämfört med teststickor (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kontinuerlig glukosmätning i realtid jämfört med teststickor avseende svår hypoglykemi, behandlingstillfredsttällelse, ketoacidos och livskvalitet
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kontinuerlig glukosmätning i realtid jämfört med teststickor avseende risk för senkomplikationer och dödlighet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Infektioner kan uppstå om man inte rengör huden före insättandet av nålen för kontinuerlig glukosmätning. En studie av kontinuerlig glukosmätning [1] har rapporterat reaktioner med röda irriterande utslag som kliar där sensorn stuckits in i huden och fästs med tejp. Symtom som inflammation i underhuden (cellulitis) har också observerats vid användning av glukosmätare med integrerad insulinpump [2]. Det finns en risk för att tekniska problem kan uppstå med sensorn, och av den anledningen är det viktigt att den kalibreras regelbundet med blodglukosvärdena tagna med teststickor.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget baseras på Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) Alert-rapport nummer 2013-04: Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes (underlagen kan begäras ut i sin helhet från SBU). Kompletterande evidensgradering av effekten på HbA1c utfördes av Socialstyrelsen och baseras på data från en systematisk översikt [3] och en senare publicerad studie [4] som identifierats i SBU:s systematiska litteraturgenomgång.

Saknas någon information i studierna?

Det finns otillräcklig information avseende långtidseffekter på blodglukosnivåer, hypoglykemier och HbA1c.

Hälsoekonomisk bedömning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets underlag och SBU:s Alert-rapport nummer 2013-04 bedömer att CGM jämfört med mätning med teststickor innebär en måttlig till hög kostnad per QALY. Det råder dock stor osäkerhet om beräkningen av kostnadseffektiviteten är överförbar på svenska förhållanden.

Referenser

 1. Wojciechowski, P, Rys, P, Lipowska, A, Gaweska, M, Malecki, MT. Efficacy and safety comparison of continuous glucose monitoring and self-monitoring of blood glucose in type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej. 2011; 121(10):333–43.
 2. Bergenstal, RM, Tamborlane, WV, Ahmann, A, Buse, JB, Dailey, G, Davis, SN, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010; 363(4):311–20.
 3. Langendam, M, Luijf, YM, Hooft, L, Devries, JH, Mudde, AH, Scholten, RJ. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 1:CD008101.
 4. Battelino, T, Conget, I, Olsen, B, Schutz-Fuhrmann, I, Hommel, E, Hoogma, R, et al. The use and efficacy of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated with insulin pump therapy: a randomised controlled trial. Diabetologia. 2012; 55(12):3155–62.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94