Typ 1-diabetes med mycket hög risk för hjärt–kärlsjukdom (motsvarande > 20 procents risk för hjärthändelser över 5 år)

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes med mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande > 20 procents risk för hjärthändelser över 5 år)
 • Åtgärd: Intensiv behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på avgörande effektmått (större kardiovaskulära händelser).

Kommentar: Riskskattning enligt Läkemedelsverkets läkemedelsrekommendation [1].

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att balansen mellan förväntad patientnytta och biverkningar kan se annorlunda ut vid hög ålder. Det finns risker vid behandling med många läkemedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid typ 1-diabetes kan LDL-kolesterolsammansättningen vara förändrad, trots för övrigt normala blodlipider. Höga totalkolesterolvärden kan ofta förklaras av höga nivåer av HDL-kolesterol med samtidigt normala LDL-nivåer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes med ökad kardiovaskulär risk

 • minskar statinbehandling som primärprevention av hjärt–kärlsjukdom risken för större kardiovaskulära händelser med relativt 22 procent, absolut 5,7 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Långtidsbehandling med statiner är förenad med låg risk för allvarliga biverkningar i allmänhet. Data från personer med typ 1‑diabetes saknas.

Vilka studier ingår i granskningen?

I kohortstudier har man kunnat konstatera att den relativa riskökningen för fatal och icke fatal hjärt–kärlsjukdom är ökad vid typ 1-diabetes jämfört med en population utan diabetes. Detta gäller särskilt vid en ålder över 45 år och för kvinnor [2–4]. Likaså är totalmortaliteten ökad [5]. Det finns för närvarande i litteraturen inte några entydiga data från randomiserade kontrollerade studier vad avser primärpreventiv effekt på hjärt–kärlsjukdom med statinbehandling vid typ 1-diabetes.

I en metaanalys av statinstudier har effekten av lipidsänkning hos 18 686 personer med diabetes studerats; av dessa hade 1 466 typ 1-diabetes [6]. I metaanalysen [6] anges att riskminskningen för allvarliga hjärt–kärlhändelser var statistiskt signifikant och i samma storleksordning som den för personer med typ 2-diabetes, vilket stöds av heterogenitetstest. Effekten var lika stor även vid avsaknad av tidigare vaskulär sjukdom och var oberoende av predikterad årlig risk. Det går dock inte av befintliga data att sluta sig till riskminskningen vid primär prevention med statiner, eftersom gruppen tidigare hjärtfriska personer med typ 1-diabetes inte skilts ut från den totala gruppen behandlade personer med typ 1-diabetes.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas helt randomiserade studier av primärpreventiv behandling med statiner till personer med typ 1‑diabetes och förhöjt kolesterol; samtliga analyser baseras på subgruppsanalyser av randomiserade studier. Något mindre än hälften av de i metaanalysen redovisade patienterna var utan tidigare kardiovaskulär sjukdom.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel - behandlingsrekommendation. Information från läkemedelsverket. 2014;25(5):http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Att_forebygga_aterosklerotisk_hjart-karlsjukdom_med%20_lakemedel_behandlingsrekommendation.pdf.
 2. Laing, S, Swerdlow, A, Carpenter, L, Slater, S. Mortality from cerebrovaxcular disease in a cohort of 23000 patients with insulin-treated diabetes. Stroke. 2003; 34:418-21.
 3. Laing, S, Swerdlow, A, Slater, S, Burden, A. Mortality from heart diseases in a cohort of 23000 patients with insulin-treated diabetes. Diabetologia. 2003; 46:760-5.
 4. Soedamah-Muthu, S, Fuller, J, Mulnier, H, Raleigh, V. High risk of cardiovascular diasease in patients with typ 1 diabetes in the UK. A cohort study using the general practice research database. Diabetes Care. 2006; 29:798-804.
 5. Laing, S, Swerdlow, A, Slater, S, Botha, J. The British Diabeteic Association cohort study, I: all-cause mortality in patients with insuli-treated diabetes melliltus. Diabet Med. 1999; 16:459-65.
 6. Cholesterol treatment trialists’ (CTT) collaborators. Efficacy of cholesterol lowering therapy in 18686 people with diabetes in 14 randomised trials of statin. Lancet. 2008; 371:117-25.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Hjärt- och kärlkomplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35