Typ 1-diabetes med mikroalbuminuri utan högt blodtryck

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes med mikroalbuminuri utan högt blodtryck
 • Åtgärd: Behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för avgörande effektmått (död, hjärt–kärlsjuklighet och njurpåverkan). Samtidigt finns viss effekt på utsöndring av albumin i urinen, som är en stark riskmarkör för en potentiellt allvarlig komplikation. Behandling med ACE-hämmare har en låg kostnad per QALY jämfört med ingen behandling.

Kommentar: ACE-hämmare, ARB, tiaziddiuretika och kalciumblockerare har likvärdigt lägsta pris per jämförelsedos enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta risken för nedsättning av njurfunktionen och risken för hyperkalemi (för stor kaliummängd i blodet). Det finns risker vid behandling med många läkemedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid diabetes med mikroalbuminuri är risken för njursvikt förhöjd vilket kan leda till svåra mikrovaskulära komplikationer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en sammmanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes med mikroalbuminuri utan högt blodtryck

 • reducerar behandling med ACE-hämmare urinalbuminutsöndring. (måttligt starkt vetenskapligt underlag [typ 2-diabetes], starkt vetenskapligt underlag [typ 1-diabetes])
 • är patientnyttan av behandling med ARB större än olägenheten (konsensus)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att avgöra effekten av behandling med ACE-hämmare eller ARB på njurinsufficiens, mortalitet eller kardiovaskulär händelse.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningsförekomsten är låg.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt som evaluerar effekten av RAS-blockad hos normotensiva typ 1-diabetespatienter med mikroalbuminuri [1] och tre randomiserade kliniska studier av varierande kvalitet som utvärderar effekten av RAS-blockad hos normotensiva typ 2-diabetespatienter med mikroalbuminuri [2–4]. I metaanalysen [1] där 646 patienter ingick minskade urinalbuminutsöndringen med 53,6 procent (KI 37,4–65,6) i gruppen av patienter som under 2 år behandlats med ACE-hämmare jämfört med placebo [1].

Risken att utveckla makroalbuminuri var 38 procent jämfört med placebogruppen och regress till normoalbuminuri var 3,07 gånger vanligare i ACE-hämmargruppen. Behandlingen verkar i denna metaanalys reducera utsöndringen av albumin i urinen utöver den blodtryckssänkande effekten. Effekten av ACE-hämmarbehandling verkar vara obereonde av kön, ålder, diabetesduration och grad av metabol kontroll. Resultatet av de tre RCT-studierna som jämfört behandling med ACE-hämmare och placebo eller inget tillägg, hos normotensiva patienter med typ 2‑diabetes och mikroalbuminuri, är likvärdigt vid upp till fem års uppföljning [2–4].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier avseende effekt på mortalitet eller kardiovaskulär sjukdom vid behandling av normotensiva patienter med diabetes och mikroalbuminuri med ACE-hämmare eller ARB.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid diabetes och mikroalbuminuri utan högt blodtryck medför behandling med ACE-hämmare en låg kostnad per QALY jämfört med ingen behandling (skattning). ACE-hämmare, kalciumblockerare, ARB och tiaziddiuretika har likvärdigt lägsta pris per jämförelsedos enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Referenser

 1. A. C. E. Inhibitors in Diabetic Nephropathy Trialist Group. Should all patients with type 1 diabetes mellitus and microalbuminuria receive angiotensin-converting enzyme inhibitors? A meta-analysis of individual patient data. Ann Intern Med. 2001; 134(5):370-9.
 2. Ahmad, J, Siddiqui, MA, Ahmad, H. Effective postponement of diabetic nephropathy with enalapril in normotensive type 2 diabetic patients with microalbuminuria. Diabetes Care. 1997; 20(10):1576-81.
 3. Sano, T, Hotta, N, Kawamura, T, Matsumae, H, Chaya, S, Sasaki, H, et al. Effects of long-term enalapril treatment on persistent microalbuminuria in normotensive type 2 diabetic patients: results of a 4-year, prospective, randomized study. Diabet Med. 1996; 13(2):120-4.
 4. Ravid, M, Savin, H, Jutrin, I, Bental, T, Katz, B, Lishner, M. Long-term stabilizing effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on plasma creatinine and on proteinuria in normotensive type II diabetic patients. Ann Intern Med. 1993; 118(8):577-81.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – hjärt- och kärlkomplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94