Typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri
 • Åtgärd: Behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptor-blockerare (ARB), betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad samtidigt som det saknas vetenskapligt stöd för effekt av åtgärden.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta ökad risk för ortostatiska reaktioner (för lågt blotryck) och mindre förväntad patientnytta. Det finns risker med samtidig behandling med många läkemedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Högt blodtryck vid diabetes är en av hörnstenarna i den multifaktoriella riskfaktorbehandlingen. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt–kärlsjukdomarna, det vill säga stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp och perifer kärlsjukdom med fönstertittarsjuka och risk för kallbrand, vilka står för merparten av den ökade sjukligheten och dödligheten.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en sammmanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri ger primärpreventiv behandling med ACE-hämmare, ARB (angiotensinreceptorblockerare), diuretika, kalcium- eller betablockerare större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om eventuella biverkningar och oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Vid litteratursökningen identifierades inga studier (eller subgrupper till större studier). Vid behandling av blodtryck vid typ 1-diabetes måste därför kunskap från patienter med typ 2-diabetes överföras till patienter med typ 1‑diabetes. Varken vid typ 2-diabetes eller i den allmänna befolkningen har någon enskild läkemedelsklass vid en jämförelse visat sig vara bättre än någon annan vid avsaknad av mikroalbuminuri. Det finns inget skäl att tro att detta inte skulle gälla även för typ 1-diabetes, trots avsaknad av studier på denna grupp.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri ger primärpreventiv behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Inga studier (eller subgrupper till större studier) som besvarar tillstånd och åtgärd identifierades.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Litteratur saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Hjärt- och kärlkomplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94