Typ 1-diabetes

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes
 • Åtgärd: Gruppbaserade utbildningsprogram

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på HbA1c och att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Patientutbildning är en förutsättning för bra resultat av annan behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Gruppbaserad utbildning innebär att diabetesvården erbjuder patienten att delta i utbildning tillsammans med 6–8 medpatienter. Denna utbildningsform utgörs av strukturerade program och förutsätter att patienten deltar aktivt i gruppens diskussioner. Programmen utgår ofta från psykologiska eller pedagogiska teorier eller kunskaper om vuxnas lärande. Grupperna kan ledas av olika vårdprofessioner som till exempel diabetessjuksköterska, läkare, dietist eller farmaceut.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes:

 • tycks åtgärden gruppbaserad utbildning ha effekten cirka -4,4 till -8,7 mmol/mol på effektmåttet HbA1c jämfört med sedvanlig vård (begränsat vetenskapligt underlag).
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden grupputbildning på effektmåttet livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar togs fram av SBU och publicerades 2009 [1]. I en förnyad litteratursökning 2013 identifierades en randomiserad kontrollerad studie [2] samt två observationsstudier [3, 4]. Dessa studier uppvisar effekter på HbA1c varierande från 0,01 till 0,27 procentenheter. De tre nya studierna har låg vetenskaplig kvalitet varför underlaget måste betraktas som osäkert.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. SBU. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt 2009.
 2. Valdovinos, G, Russell, I, Dromgoole, P, Lomax, S, Torgerson, D, Wells, T, et al. Clinical effectiveness of a brief educational intervention in type 1 diabetes: results from the BITES (Brief Intervention in Type 1 diabetes, Education for Self-efficacy) trial. Diabet Med. 2008; 25:1447-53.
 3. Hopkins, D, Lawrence, I, Mansell, P, Thompsson, G, Amiel, S, Campbell, M, et al. Improved biomedical and psychological outcomes 1 year after structured education in flexible insulin therapy for people with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2012; 35:1638-42.
 4. Cooke, D, Bond, R, Lawton, J, Rankin, D, Heller, S, Clark, M, et al. Structured type 1 diabetes education delivered within routine care. Diabetes Care. 2013; 36:270-2.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35