Typ 1-diabetes

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes
 • Åtgärd: Snabbverkande insulinanaloger

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden är livräddande. Åtgärden ger lägre HbA1c, färre hypoglykemier och har lägre behandlingskostnad jämfört med humaninsulin.

Anpassning till gruppen mest sjuka äldre: Beakta svagare hypoglykemisymtom.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Insulinpreparat kan variera till sin effekt. Rent kristallint insulin har en begränsad tidseffekt (upp till cirka sex timmar) och kräver därför upprepade injektioner under dygnet. Tidigt utvecklades därför, genom tillsats av protamin och zink, mer långverkande insulinpreparat (upp till cirka 16–20 timmar) som NPH-insuliner (Neutral-Protamin-Hagedorn). Under 1970-talet möjliggjordes framställning av humant insulin, som dock senare delvis ersattes av modifierade insulinanaloger med snabbare insättande effekt samt kortare eller längre verkningstid (cirka 24 timmar).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt mycket stor svårighetsgrad

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes

 • tycks behandling med insulin lispro eller insulin aspart ge färre allvarliga hypoglykemier jämfört med snabbverkande humaninsulin (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks behandling med insulin lispro ge färre nattliga hypoglykemier jämfört med snabbverkande humaninsulin (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av insulinanaloger jämfört med humant insulin på komplikationer, livskvalitet och död.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget utgörs av en heltäckande systematisk översikt [1] med senaste sökdatum april 2007. Översikten omfattar 68 randomiserade, kontrollerade studier där kortverkande insulinanaloger jämförts med humaninsulin och 49 studier där långverkande analoger jämförts med humaninsulin. Den systematiska översikten är väl genomförd och utförd av den kanadensiska motsvarigheten till SBU – The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADHT) och är en uppdatering av två tidigare sammanställningar [2, 3]. De ingående studierna har dock i många fall metodologiska brister. Inga studier var till exempel dubbelblinda och ”allocation concealment” var sällan beskriven. Många studier av insulin med kort- till medellång duration visade svagheter i mätningar av HbA1c och var av sämre kvalitet.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid typ 1-diabetes har snabbverkande insulinanaloger lägre behandlingskostnad samtidigt som patientnyttan är större (bättre glukoskontroll och mindre förekomst av hypoglykemier) än för jämförelsealternativet snabbverkande humaninsulin enligt det medicinska vetenskapliga underlaget. Snabbverkande insulinanaloger bedöms därför vara en dominant strategi (bättre effekt och kostnadsbesparande) jämfört med snabbverkande humaninsulin (skattning).

Referenser

 1. Singh, SR, Ahmad, F, Lal, A, Yu, C, Bai, Z, Bennett, H. Efficacy and safety of insulin analogues for the management of diabetes mellitus: a meta-analysis. CMAJ. 2009; 180(4):385-97.
 2. Banerjee, S, Tran, K, Li, H, Cimon, K, Daneman, D, Simpson, S, et al. Short-acting insulin analogues for diabetes mellitus: meta-analysis of clinical outcomes and assessment of costeffectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007.
 3. Tran, K, Banerjee, S, Li, H, Cimon, K, Daneman, D, Simpson, SH, et al. Long-acting insulin analogues for diabetes mellitus: meta-analysis of clinical outcomes and assessment of costeffectiveness. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35