Typ 1-diabetes

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes
 • Åtgärd: Intensiv insulinbehandling med målet att sänka HbA1c

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har stor effekt på avgörande effektmått (komplikationer och hjärt‑kärlsjukdom) och en låg till måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med standardbehandling.

Anpassning till mest sjuka äldre: Åtgärden bör anpassas efter individuella förutsättningar. Nyttan med att förebygga komplikationer kan vara liten med tanke på kort kvarvarande livstid. Även eventuellt minskande insulinbehov vid stigande ålder bör beaktas.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Risken för senkomplikationer vid typ 1-diabetes ökar med stigande blodglukosnivå och antal år man haft sjukdomen. Vanligen tar det decennier från sjukdomsdebut till att besvärande komplikationer från ögon, njurar och nerver utvecklas. Ett likartat tidsperspektiv gäller för hjärt‑kärlsjukdom. Det är därför nödvändigt att behandlingsstudier följer upp patienterna under flera år.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes

 • minskar intensiv insulinbehandling risken för komplikationer från ögon, njurar och nerver. Den absoluta effekten är stor, cirka 2–3 färre fall per tio patienter under sju års behandlingstid (starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks intensiv insulinbehandling minska risken för hjärt‑kärlsjukdom på lång sikt (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökar risken för allvarlig hypoglykemi vid intensiv insulinbehandling. Riskökningen är stor, cirka tre gånger (starkt vetenskapligt underlag)
 • ökar intensiv insulinbehandling risken för viktuppgång (starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks intensiv insulinbehandling inte påverka livskvaliteten på sex års sikt (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden kan innebära viss risk för hypoglykemier och viktuppgång beroende på vilken typ av läkemedel eller kombination av läkemedel som används.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för denna tillstånds- och åtgärdskombination togs fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och publicerades 2009. En uppdatering av SBU:s litteratursökning 2013 identifierade inga nya relevanta publikationer. Socialstyrelsens bedömning är att slutsatserna om effekt av intensiv insulinbehandling vid typ 1-diabetes inte har förändrats.

Slutsatserna baseras på fyra randomiserade studier (DCCT [1], SDIS [2], Verillo [3] respektive MCSG [4]) samt i två fall (DCCT och SDIS) på deras observationella uppföljningar. Samtliga studier hade en uppföljningstid på minst fem år, inkluderande minst 30 patienter, och den grupp som fick intensiv insulinbehandling upprätthöll under uppföljningstiden ett signifikant lägre HbA1c än kontrollgruppen. Intensivgrupperna uppnår ett HbA1c-värde på i medeltal 6,2 procent (MonoS-metod). Underlaget presenteras närmare i SBU:s rapport [5].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid typ 1-diabetes medför intensiv insulinbehandling en låg till måttlig kostnad per vunnen QALY jämfört med standardbehandling (god evidens). Granskade hälsoekonomiska utvärderingar av intensiv- respektive standardbehandling vid typ 1-diabetes inkluderar två studier [6, 7] där intensivbehandling jämförs med standardbehandling.

Referenser

 1. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med. 1993; 329(14):977-86.
 2. Reichard, P, Nilsson, BY, Rosenqvist, U. The effect of long-term intensified insulin treatment on the development of microvascular complications of diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993; 329(5):304-9.
 3. Verrillo, A, de Teresa, A, Martino, C, Verrillo, L, di Chiara, G. Long-term correction of hyperglycemia and progression of retinopathy in insulin dependent diabetes. A five-year randomized prospective study. Diabetes Res. 1988; 8(2):71-6.
 4. Intensive therapy and progression to clinical albuminuria in patients with insulin dependent diabetes mellitus and microalbuminuria. Microalbuminuria Collaborative Study Group, United Kingdom. BMJ. 1995; 311(7011):973-7.
 5. SBU. Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes. 2009.
 6. Meltzer, D, Egleston, B, Stoffel, D, Dasbach, E. Effect of future costs on cost-effectiveness of medical interventions among young adults: the example of intensive therapy for type 1 diabetes mellitus. Med Care. 2000; 38(6):679-85.
 7. Lifetime benefits and costs of intensive therapy as practiced in the diabetes control and complications trial. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. JAMA. 1996; 276(17):1409-15.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94