Typ 1-diabetes

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes
 • Åtgärd: Stöd till ökad fysisk aktivitet

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att nyttan av åtgärden sannolikt är likvärdig hos personer med typ1-diabetes och personer utan diabetes.

Kommentar: För bästa metod, se Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att motion måste anpassas till äldres förutsättningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid manifest diabetes är det viktigt med insatser riktade mot riskfaktorer för att förebygga senkomplikationer, i såväl hjärta och kärl som i andra organ. Effekten av stöd till ökad fysisk aktivitet har bedömts.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes har regelbunden fysisk aktivitet en patientnytta som överstiger olägenheten (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att värdera om ökad fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes förbättrar HbA1c. Det finns inget som talar emot att ökad fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes skyddar mot för tidig död och hjärt–kärlsjukdom på samma sätt som hos personer med typ 2-diabetes. Litteratursökningen har dock inte identifierat några randomiserade kontrollerade studier eller andra studier med tillräckligt lång uppföljning som har kunnat visa detta.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid typ 1-diabetes har en regelbunden fysisk aktivitet en patientnytta som överstiger olägenheten”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas randomiserade kontrollerade studier eller andra studier med tillräckligt lång uppföljning som har kunnat visa att ökad fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes skyddar mot för tidig död och hjärt–kärlsjukdom på samma sätt som hos personer med typ 2-diabetes.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Litteratur saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35