Typ 1-diabetes, graviditet

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes, graviditet
 • Åtgärd: Fortsatt behandling med insulin glargin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att säkerhetsdata talar för att behandling med glargin kan fortsätta under graviditet.

Kommentar: Byte till humaninsulin i tidig graviditet kan äventyra glukoskontrollen i en viktig fas av graviditeten då högt blodglukos kan öka risken för fosterskador.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetes typ 1 under graviditet (pregestationell diabetes) innebär risker för modern såväl fetalt som neonatalt. De fetala och neonatala riskerna är missbildningar, intrauterin fosterdöd samt makrosomi, ökad neonatal morbiditet och mortalitet. För att reducera riskerna eftersträvas bästa möjliga glukoskontroll (nära normoglykemi) redan från konceptionen och under hela graviditeten och förlossningen, vilket i sig innebär maternella risker (framför allt hypoglykemi). Ska man uppnå reducerade risker såväl maternellt som fetalt och neonatalt krävs bland annat en intensiv insulinbehandling som utgår från behov av basalinsulin och måltidsinsulin.

Många kvinnor behandlas med insulin glargin under graviditeten, eftersom de redan står på glargin när de blir gravida.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid graviditet hos kvinnor med typ 1-diabetes har behandling med insulin glargin en patientnytta som överstiger olägenheten (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det finns ännu inga större studier eller sammanställningar när det gäller effekt och säkerhet vid användning av glargin under graviditet. Två välgjorda fallkontrollstudier [1, 2] och en kohortstudie [3] har inte visat några allvarliga säkerhetsproblem för det nyfödda barnet, men kunskapsläget bedöms sammantaget som bristfälligt. Efter litteratursökningen påträffades en systematisk översikt av Lepercq et al. 2012 [4] omfattande studier med både pregestationell och gestationell diabetes som pekar på att behandling med insulin glargin har jämförbar patientnytta som behandling med NPH-insulin.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid graviditet hos kvinnor med typ 1-diabetes har behandling med insulin glargin en patientnytta som överstiger olägenheten”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier på enbart pregestationell typ 2-diabetes har inte påträffats.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Price, N, Bartlett, C, Gillmer, M. Use of insulin glargine during pregnancy: a case-control pilot study. BJOG. 2007; 114(4):453-7.
 2. Poyhonen-Alho, M, Ronnemaa, T, Saltevo, J, Ekblad, U, Kaaja, RJ. Use of insulin glargine during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007:1-4.
 3. Gallen, IW, Jaap, A, Roland, JM, Chirayath, HH. Survey of glargine use in 115 pregnant women with Type 1 diabetes. Diabet Med. 2008; 25(2):165-9.
 4. Lepercq, J, Lin, J, Hall, GC, Wang, E, Dain, MP, Riddle, MC, et al. Meta-Analysis of Maternal and Neonatal Outcomes Associated with the Use of Insulin Glargine versus NPH Insulin during Pregnancy. Obstetrics and gynecology international. 2012; 2012:649070.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Graviditet vid känd diabetes

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35