Typ 1-diabetes

 • Tillstånd: Typ 1-diabetes
 • Åtgärd: Mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att upptäcka eventuell hypotyreos

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden.

Kommentar: Tillståndet är länge symtomfritt och riskerar att påverka allmäntillstånd och glukoskontroll. Provtagningen är billig och behandlingen är enkel och effektiv. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Hypotyreos är betydligt vanligare hos personer med typ 1-diabetes än i den friska befolkningen.

Sköldkörteln (tyreoidea) tillverkar hormoner som inverkar på många av kroppens funktioner – den viktigaste är att styra ämnesomsättningen. Sköldkörtelns funktion styrs i sin tur av tyreoideastimulerande hormon (TSH) som bildas i hypofysen. Om sköldkörteln tillverkar för lite hormoner kan man få hypotyreos vilket leder till låg ämnesomsättning och att kroppen går på lågvarv. Behandlingen består av att patienten får sköldkörtelhormonet i tablettform. Behandlingen är oftast livslång och syftar till att få ämnesomsättningen i balans.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes ger regelbundna kontroller av TSH, tätare hos kvinnor än hos män, möjlighet att upptäcka tidig hypotyreos, vilket ger en patientnytta som överväger olägenheten (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

I en kohortstudie [1] var den årliga risken för män respektive kvinnor att utveckla biokemiskt manifest hypotyreos (inte bara förhöjd halt av tyreoideastimulerande hormon (TSH) utan även sänkt halt av fritt tyroxin) 0,9 procent respektive 0,8 procent. Även subklinisk hypotyreos upptäcktes i hög utsträckning med regelbunden mätning av TSH vid typ 1-diabetes (2,6 procent respektive 3,9 procent). Att identifiera tidig hypotyreos skulle kunna vara värdefullt med tanke på den ökade risken för hypoglykemi, förhöjt kolesterolvärde och nedsatt livskvalitet vid kombination av diabetes och hypotyreos.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid typ 1-diabetes ger regelbundna kontroller, tätare hos kvinnor än hos män, av TSH möjlighet att upptäcka tidig hypotyreos, vilket ger en patientnytta som överväger olägenheten”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas randomiserade studier som belyser nyttan av regelbunden TSH-mätning för avgörande eller viktiga effektmått vid typ 1-diabetes. Det saknas också stöd för specifika tidsintervall för provtagning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Perros, P, McCrimmon, RJ, Shaw, G, Frier, BM. Frequency of thyroid dysfunction in diabetic patients: value of annual screening. Diabet Med. 1995; 12(7):622-7.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94