Ökad risk för typ 2-diabetes

 • Tillstånd: Ökad risk för typ 2-diabetes
 • Åtgärd: Riktad screening för diabetes

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas effekt på avgörande effektmått (dödlighet). Det tycks samtidigt inte finnas några negativa effekter på livskvalitet.

Kommentar: Åtgärden avser inte populationsbaserad screening.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Åtgärden är riktad screening för typ 2-diabetes bland patienter som kommer till primärvårdsmottagning av andra skäl och som har en eller flera riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid ökad risk för typ 2-diabetes

 • medför riktad screening för typ 2-diabetes ingen skillnad i kardiovaskulär, cancer- eller diabetesrelaterad dödlighet eller dödlighet av andra undersökta orsaker på tio års sikt (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
 • medför riktad screening för typ 2-diabetes inga negativa effekter på livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av riktad screening på mikrovaskulära komplikationer.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en RCT [1] där totalt 20 184 individer med hög risk för att utveckla diabetes randomiserades till antingen nästa stegs screening för diabetes och efterföljande behandling, eller ingen screening. Denna studie visar inte på någon skillnad mellan grupperna i dödlighet (alla orsaker, kardiovaskulär, diabetesrelaterad eller på grund av cancer). Studien har inte haft som målsättning att screena för alla kända kardiovaskulära riskfaktorer. Studien har inte heller omfattat utfallsmått som relaterar till mikroangiopatiska diabeteskomplikationer, till exempel retinopati, nefropati och neuropati.

Frågan om hur riktad screening för diabetes kan påverka individen psykologiskt har undersökts i två arbeten inom ADDITION-studien [2, 3]. Dessa studier konkluderar att negativt testresultat inte verkade orsaka falsk säkerhet hos den screenade personen, medan positivt testresultat föreföll att ha begränsad psykologisk effekt utan att medföra påtaglig oroskänsla.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Simmons, RK, Echouffo-Tcheugui, JB, Sharp, SJ, Sargeant, LA, Williams, KM, Prevost, AT, et al. Screening for type 2 diabetes and population mortality over 10 years (ADDITION-Cambridge): a cluster-randomised controlled trial. Lancet. 2012; 380(9855):1741–8.
 2. Eborall, H, Davies, R, Kinmonth, AL, Griffin, S, Lawton, J. Patients’ experiences of screening for type 2 diabetes: prospective qualitative study embedded in the ADDITION (Cambridge) randomised controlled trial. BMJ. 2007; 335(7618):490.
 3. Paddison, CA, Eborall, HC, Sutton, S, French, DP, Vasconcelos, J, Prevost, AT, et al. Are people with negative diabetes screening tests falsely reassured? Parallel group cohort study embedded in the ADDITION (Cambridge) randomised controlled trial. BMJ. 2009; 339:b4535.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94