Inför eller under graviditet vid typ 1-diabetes

 • Tillstånd: Inför eller under graviditet vid typ 1-diabetes
 • Åtgärd: Mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att upptäcka eventuell hypotyreos

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden och att tillståndet har måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Risken att insjukna är betydligt förhöjd under graviditet. Vid obehandlad hypotyreos riskerar fostret bestående nedsättningar av kognition. Provtagning och behandling är billig och enkel. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Hypotyreos är betydligt vanligare hos personer med typ 1-diabetes än i den friska befolkningen. Vid graviditet ger hypotyreos hos modern en ökad risk för allvarlig fosterpåverkan. Att identifiera hypotyreos vid typ 1-diabetes och graviditet är av värde för att minska risken för fosterskador.

Sköldkörteln, som även kallas tyreoidea, tillverkar hormoner som inverkar på många av kroppens funktioner – den viktigaste att styra ämnesomsättningen. Sköldkörtelns funktion styrs i sin tur av tyreoideastimulerande hormon (TSH), som bildas i hypofysen vid hjärnan. Om sköldkörteln tillverkar för lite hormoner kan man få hypotyreos, vilket leder till låg ämnesomsättning och att kroppen går på lågvarv. Behandlingen består av att patienten får sköldkörtelhormonet i tablettform. Behandlingen är oftast livslång och syftar till att få ämnesomsättningen i balans.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1-diabetes och graviditet ger mätning av TSH vid första MVC-besöket samt därefter var tredje månad och tre månader efter förlossning större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Litteratursökningen identifierade inte några randomiserade studier som belyser nyttan av regelbunden mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) vid graviditet. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid typ 1-diabetes och graviditet ger mätning av TSH vid första MVC-besöket samt därefter var tredje månad och tre månader postpartum större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Litteratur saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35