Diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning

 • Tillstånd: Diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning
 • Åtgärd: Testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har liten svårighetsgrad och att det finns alternativa åtgärder med mindre tidsåtgång (enkel palpation av fotpulsar).

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Klinisk värdering avseende förekomst av cirkulationsrubbning i nedre extremiteten hos patienter med diabetes är svår, då sedvanliga ischemitecken kan vara maskerade. Hos patienter med svårläkta diabetesrelaterade fotsår ingår undersökning av cirkulationen i nedre extremiteterna som led i ordinarie utredning och syftar då, liksom vid utredning av claudiocatio intermittens, till att identifiera ischemi och möjligt åtgärdbara intraarteriella leisoner.

Denna granskning syftar till att utvärdera nyttan av att testa för perifer kärlsjukdom med mätning av ankel-brachialindex eller tåtryck hos patienter med diabetes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att för att kunna påvisa nytta av att testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en observationsstudie som utvärderarar patologisk ABI som riskfaktorer för tillkomst av fotsår under ett års uppföljning [1]. I studien följdes 1 192 patienter under 1 år som hade patologisk ABI ett OR på 1,7 (men statistiskt icke-signifikant, p = 0,09) för ökad risk att utveckla fotsår. I denna population utvecklade dock färre än 2 procent av patienterna fotsår under observationsåret.

I tre observationsstudier som redogör för ischemiförekomst i olika diabetespopulationer varierar förekomsten av ischemi i nedre extremiteten mellan 7,1 och 31,4 procent mätt med ABI [2, 3]. Prevalensen tycks vara lägre vid kortare diabetesduration. Mätt med tåtryck varierar förekomsten av ischemi i nedre extremiteten mellan 21,7 och 27,7 procent. Dessa studier ingår inte i evidensgraderingen eftersom syftet i studierna inte är att utvärdera effekten av mätning av ankel- eller tåttryck utan snarare beskriver förekomst.

Granskningen har inte funnit någon studie som utvärderat kombinationen av att testa för perifer ischemi och efterföljande intervention vid påvisad ischemi.

Saknas någon information i studierna?

Studie med tillräcklig statistisk styrka för att kunna värdera effekt av intervention efter test för perifer ischemi avseende tillkomst av fotsår eller amputation i nedre extremiteten saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Crawford, F, McCowan, C, Dimitrov, BD, Woodburn, J, Wylie, GH, Booth, E, et al. The risk of foot ulceration in people with diabetes screened in community settings: findings from a cohort study. QJM. 2011; 104(5):403-10.
 2. Brooks, B, Dean, R, Patel, S, Wu, B, Molyneaux, L, Yue, DK. TBI or not TBI: that is the question. Is it better to measure toe pressure than ankle pressure in diabetic patients? Diabet Med. 2001; 18(7):528-32.
 3. Charles, M, Ejskjaer, N, Witte, DR, Borch-Johnsen, K, Lauritzen, T, Sandbaek, A. Prevalence of neuropathy and peripheral arterial disease and the impact of treatment in people with screen-detected type 2 diabetes: the ADDITION-Denmark study. Diabetes Care. 2011; 34(10):2244-9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35