Diabetes utan känd cirkulationsrubbning

 • Tillstånd: Diabetes utan känd cirkulationsrubbning
 • Åtgärd: Testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden.

Kommentar: Enkel undersökning till sannolikt låg kostnad.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att undersökningen kan vara särskilt viktigt hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Klinisk värdering av förekomsten av cirkulationsrubbningar i nedre extremiteten hos personer med diabetes är svår, eftersom sedvanliga ischemitecken kan vara maskerade. Denna granskning syftar till att utvärdera nyttan av att testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes utan känd cirkulationsrubbning

 • tycks test för cirkulationsrubbning med palpation av fotpulsar ha lågt prediktionsvärde för kritiskt lågt blodtryck i foten (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma patientnyttan av att testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som undersökt nyttan av att testa för cirkulationsrubbning med palpation av fotpulsar. I en studie fanns objektivt påvisad cirkulationsrubbning hos 18 procent av samtliga patienter utan känd perifer kärlsjukdom och med åtminstone en palperbar fotpuls [1]. En accuracy-studie [2] med sammanlagt 68 patienter visar att, vid etablerad fotskada och förekomst av neuropati, har palpation av fotpulsar hög sensitivitet (81 procent) men lägre specificitet (56 procent). Undersökningens positiva prediktiva värde var i denna studie 42 procent. Två konsensusdokument som baseras på systematiska litteraturöversikter [3, 4] har använts i underlaget.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Sahli, D, Svensson, M, Lidgren, J, Ojbrandt, K, Eriksson, JW. Evaluation of simple non-invasive techniques for assessment of lower extremity arterial disease. Clin Physiol Funct Imaging. 2005; 25(3):129-34.
 2. Williams, DT, Harding, KG, Price, P. An evaluation of the efficacy of methods used in screening for lower-limb arterial disease in diabetes. Diabetes Care. 2005; 28(9):2206-10.
 3. Norgren, L, Hiatt, WR, Dormandy, JA, Nehler, MR, Harris, KA, Fowkes, FGR. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Journal of Vascular Surgery. 2007; 45(1, Supplement 1):S5-S67.
 4. IDF. International Working Group on the Diabetic Foot: International Consensus on the Diabetic Foot. International Working Group on the Diabetic Foot. 2007.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94