Diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation

 • Tillstånd: Diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation
 • Åtgärd: Remiss för kärlkirurgisk bedömning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden kan leda till behandling som har effekt på risken för amputation.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kritisk ischemi i nedre extremiteten utgör en betydande riskfaktor för utebliven sårläkning hos patienter med diabetes och fotsår. Förbättrad cirkulation är därför en viktig komponent i den sårläkande behandlingen. Kärlkirurgisk intervention, som bypasskirurgi eller perkutan transluminal angioplastik (PTA), syftar till att åstadkomma sårläkning och undvika amputation vid sår och grav cirkulationsstörning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation

 • tycks behandling med bypasskirurgi förbättra blodcirkulationen i nedre extremiteten (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks behandling med bypasskirurgi ha högre komplikationsförekomst än behandling med PTA (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks behandling med PTA minska risken för amputation i lika hög grad som bypasskirurgi (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks behandlingsresultatets varaktighet vid PTA vara kortare än vid behandling med bypasskirurgi (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks behandling med PTA ha lägre komplikationsförekomst och kortare vårdtid än behandling med bypasskirurgi (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade inga randomiserade kontrollerade studier som särredovisat effekten av PTA eller bypasskirurgi vid behandling av kritisk ischemi hos patienter med diabetes. Ett stort antal publicerade observationsstudier [1–6] redovisar varaktighet av och komplikationer till bypasskirurgi respektive mindre ofta sårläkningsfrekvens. Två randomiserade kontrollerade studier [7, 8] identifierades, sammanlagt 554 patienter, som jämfört effekten av bypasskirurgi med PTA-behandling hos patienter med eller utan diabetes och med kritisk ischemi. Dessa studier samt kohortstudierna indikerar att effekten av bypasskirurgi är mer långvarig, men att komplikationsförekomsten (djup ventrombos, sårinfektion, hjärt–kärlsjukdom) vid ingreppet är högre och vårdtiden längre, jämfört med PTA-behandling.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Faglia, E, Clerici, G, Caminiti, M, Quarantiello, A, Curci, V, Morabito, A. Predictive values of transcutaneous oxygen tension for above-the-ankle amputation in diabetic patients with critical limb ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007; 33(6):731-6.
 2. Faglia, E, Clerici, G, Clerissi, J, Gabrielli, L, Losa, S, Mantero, M, et al. Early and five-year amputation and survival rate of diabetic patients with critical limb ischemia: data of a cohort study of 564 patients. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006; 32(5):484-90.
 3. Faries, PL, LoGerfo, FW, Hook, SC, Pulling, MC, Akbari, CM, Campbell, DR, et al. The impact of diabetes on arterial reconstructions for multilevel arterial occlusive disease. Am J Surg. 2001; 181(3):251-5.
 4. Bertele, V, Roncaglioni, MC, Pangrazzi, J, Terzian, E, Tognoni, EG. Clinical outcome and its predictors in 1560 patients with critical leg ischaemia. Chronic Critical Leg Ischaemia Group. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1999; 18(5):401-10.
 5. Melliere, D, Berrahal, D, Desgranges, P, Allaire, E, Becquemin, JP, Perlemuter, L, et al. Influence of diabetes on revascularisation procedures of the aorta and lower limb arteries: early results. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1999; 17(5):438-41.
 6. Karacagil, S, Almgren, B, Bowald, S, Bergqvist, D. Comparative analysis of patency, limb salvage and survival in diabetic and non-diabetic patients undergoing infrainguinal bypass surgery. Diabet Med. 1995; 12(6):537-41.
 7. Adam, DJ, Beard, JD, Cleveland, T, Bell, J, Bradbury, AW, Forbes, JF, et al. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2005; 366(9501):1925-34.
 8. Holm, J, Arfvidsson, B, Jivegard, L, Lundgren, F, Lundholm, K, Schersten, T, et al. Chronic lower limb ischaemia. A prospective randomised controlled study comparing the 1-year results of vascular surgery and percutaneous transluminal angioplasty (PTA). Eur J Vasc Surg. 1991; 5(5):517-22.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94