Diabetes och oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi

 • Tillstånd: Diabetes och oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi
 • Åtgärd: Strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har ett begränsat stöd för effekt på viktiga effektmått (HbA1c och patientens förmåga att bedöma blodglukosnivån).

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi kan hos patienter med diabetes resultera i allvarliga tillbud av hypoglykemi samt rädsla för hypoglykemi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och oförmåga att att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi

 • tycks olika strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus BGAT (Blood Glucose Awareness Training), HAATT (Hypoglycaemia Anticipation, Awareness and Treatment Training) samt HyPOS (ett specifikt utbildningsprogram för ”hypoglycaemia unawareness”) förbättra patientens förmåga att bedöma blodglukosnivån (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks olika strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus BGAT, HAATT samt HyPOS-träning ha viss effekt på HbA1c (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus på incidensen av allvarliga hypoglykemier
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus på rädsla för hypoglykemi och livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade åtta randomiserade kontrollerade studier [1-8] med sammanlagt 423 patienter som slutsatserna baseras på. Studierna innefattar interventioner som BGAT, HAATT och HyPOS. Samtliga studier hade en infasningsperiod på tre till sex månader då patienterna genomförde strukturerade blodglukosmätningar. Interventionerna har genomförts under åtta veckor med en uppföljning efter ytterligare 12 månader.

Förmågan att bedöma blodglukosnivån (mätt som precision i skattning med ett så kallat accuracy index) förbättrades med i medeltal 48 procentenheter (spännvidd: 18–92 procentenheter) med interventionen, jämfört med kontrollgrupperna i de åtta studierna. Den absoluta effekten på HbA1c varierade mellan 0 och 1,4 procentenheter baserat på sju av studierna (379 patienter). Tre studier med sammanlagt 316 patienter [4, 6, 8] visar viss effekt på livskvalitet. De använda mätinstrumenten varierar kraftigt, varför effekten på livskvalitet inte närmare kan specificeras.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Cox, DJ, Gonder-Frederick, LA, Lee, JH, Julian, DM, Carter, WR, Clarke, WL. Effects and correlates of blood glucose awareness training among patients with IDDM. Diabetes Care. 1989; 12(5):313-8.
 2. Cox, DJ, Gonder-Frederick, L, Julian, D, Cryer, P, Lee, JH, Richards, FE, et al. Intensive versus standard blood glucose awareness training (BGAT) with insulin-dependent diabetes: mechanisms and ancillary effects. Psychosom Med. 1991; 53(4):453-62.
 3. Cox, DJ, Gonder-Frederick, L, Julian, DM, Clarke, W. Long-term follow-up evaluation of blood glucose awareness training. Diabetes Care. 1994; 17(1):1-5.
 4. Cox, DJ, Kovatchev, B, Koev, D, Koeva, L, Dachev, S, Tcharaktchiev, D, et al. Hypoglycemia anticipation, awareness and treatment training (HAATT) reduces occurrence of severe hypoglycemia among adults with type 1 diabetes mellitus. Int J Behav Med. 2004; 11(4):212-8.
 5. Kinsley, BT, Weinger, K, Bajaj, M, Levy, CJ, Simonson, DC, Quigley, M, et al. Blood glucose awareness training and epinephrine responses to hypoglycemia during intensive treatment in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1999; 22(7):1022-8.
 6. Schachinger, H, Hegar, K, Hermanns, N, Straumann, M, Keller, U, Fehm-Wolfsdorf, G, et al. Randomized controlled clinical trial of Blood Glucose Awareness Training (BGAT III) in Switzerland and Germany. J Behav Med. 2005; 28(6):587-94.
 7. Broers, S, van Vliet, KP, le Cessie, S, Spinhoven, P, van der Ven, NC, Radder, JK. Blood glucose awareness training in Dutch type 1 diabetes patients: one-year follow-up. Neth J Med. 2005; 63(5):164-9.
 8. Hermanns, N, Kulzer, B, Kubiak, T, Krichbaum, M, Haak, T. The effect of an education programme (HyPOS) to treat hypoglycaemia problems in patients with type 1 diabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews. 2007; 23(7):528-38.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94