Diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom

 • Tillstånd: Diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom
 • Åtgärd: Kulturanpassad diabetesvård med case management

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kulturellt anpassad diabetesvård innebär att vården tar hänsyn till patientens kulturella bakgrund. Kulturell anpassning enligt case management-modellen påminner mycket om den svenska diabetesvården och innebär att det runt patienten finns ett team som sätts samman av olika yrkeskategorier med utbildning inom diabetes. En Case Manager (oftast diabetessjuksköterskan) har huvudansvaret för att insatserna genomförs enligt en uppgjord vårdplan.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom

 • ger kulturellt anpassad diabetesvård enligt case management-modellen positiva effekter på glukoskontroll (cirka -9,5 mmol/mol lägre HbA1c) jämfört med sedvanlig vård, 6 till 24 månaders uppföljning och kardiovaskulära riskfaktorer (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kulturellt anpassad diabetesvård på patientens livskvalitet och behandlingstillfredsställelse.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] omfattande fem randomiserade kontrollerade studier (sammanlagt 1 451 patienter) som jämfört vård enligt case management-modellen med rutinsjukvård. Fyra av dessa studier (1 331 patienter) visar att HbA1c förbättras (0,8 till 1,9 procentenheter). Två av studierna (507 patienter) visar även på positiva effekter på blodtryck och kolesterol. De patienter som ingick i studierna var afroamerikaner, latinamerikaner och asiater. Inga skandinaviska studier hittades. Interventionen omfattade minst tre till fyra besök per år hos diabetessjuksköterska med tolk. Standardiserade behandlingsalgoritmer användes.

Saknas någon information i studierna?

Ingen av studierna har inkluderat livskvalitetsmått.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Saxena, S, Misra, T, Car, J, Netuveli, G, Smith, R, A, M. Systematic review of primary health care interventions to improve diabetes utcomes in minority ethnic groups. . J Ambulatory Care Manage. 2007; 30:218-30.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94