Diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri

 • Tillstånd: Diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri
 • Åtgärd: Kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder som beteendemodifiering)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och ger effekt på viktiga effektmått till en låg kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) jämfört med sedvanlig vård.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta risken för undernäring och relationen makronutrienter och vitaminer. Motion anpassas till äldres förutsättningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid manifest diabetes, både typ 1 och typ 2, är det viktigt med insatser riktade mot riskfaktorer för att förebygga senkomplikationer, i såväl hjärta och kärl som i andra organ.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri ger intensiva kombinerade interventioner syftande till livsstilsförändringar

 • viktnedgång och en måttlig blodtryckssänkning (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

För saltreducerad kost har en systematisk översikt från 2005 inkluderats [1] och dessutom en RCT [2] som inte inkluderades i den systematiska översikten. För effekter av fysisk aktivitet finns en utförlig systematisk översikt från 2006 [3]. Litteratursökning från 2006 och framåt identifierade fem RCT och tre översikter från vars referenslistor ytterligare en RCT-studie identifierades. Av dessa sex RCT-studier exkluderades fem vid kvalitetsgranskning. Sålunda identifierades en utförlig systematisk översikt [3] och en senare publicerad RCT [4]. För viktreduktion från kostinterventioner identifierades en utförlig systematisk översikt från 2005 [5]. För kombinerade livsstilsåtgärder (väsentligen kost och motion) identifierades en utförlig systematisk översikt [5] och en senare publicerad stor RCT [6].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri medför fysisk aktivitet i kombination med kostråd en låg kostnad per QALY jämfört med sedvanlig vård (viss evidens). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av två studier på vuxna personer med typ 2-diabetes och som genomförts i anslutning till kliniska studier. Den ena studien jämförde råd om kost och fysisk aktivitet med enbart råd om kost [7]. Den andra studien jämförde råd om kost och fysisk aktivitet med utbildning om diabetes [8].

Referenser

 1. He, FJ, MacGregor, GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (3):CD004937.
 2. Dodson, PM, Beevers, M, Hallworth, R, Webberley, MJ, Fletcher, RF, Taylor, KG. Sodium restriction and blood pressure in hypertensive type II diabetics: randomised blind controlled and crossover studies of moderate sodium restriction and sodium supplementation. BMJ. 1989; 298(6668):227-30.
 3. Thomas, DE, Elliott, EJ, Naughton, GA. Exercise for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 3:CD002968.
 4. Sigal, RJ, Kenny, GP, Boule, NG, Wells, GA, Prud'homme, D, Fortier, M, et al. Effects of aerobic training, resistance training, or both on glycemic control in type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med. 2007; 147(6):357-69.
 5. Norris, SL, Zhang, X, Avenell, A, Gregg, E, Schmid, CH, Lau, J. Long-term non-pharmacological weight loss interventions for adults with prediabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2):CD005270.
 6. Look, ARG, Pi-Sunyer, X, Blackburn, G, Brancati, FL, Bray, GA, Bright, R, et al. Reduction in weight and cardiovascular disease risk factors in individuals with type 2 diabetes: one-year results of the look AHEAD trial. Diabetes Care. 2007; 30(6):1374-83.
 7. Di Loreto, C, Fanelli, C, Lucidi, P, Murdolo, G, De Cicco, A, Parlanti, N, et al. Make your diabetic patients walk: long-term impact of different amounts of physical activity on type 2 diabetes. Diabetes Care. 2005; 28(6):1295-302.
 8. Kaplan, RM, Atkins, CJ, Wilson, DK. The cost-utility of diet and exercise interventions in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Health Promot Int. 1987; 2(4):331-40.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Screening, prevention och levnadsvanor

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94