Diabetes och erektil dysfunktion

 • Tillstånd: Diabetes och erektil dysfunktion
 • Åtgärd: Behandling med PDE5-hämmare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har måttlig svårighetsgrad, att åtgärden har effekt och att kostnaden per QALY är låg jämfört med ingen behandling.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta risken för biverkningar vid användning av många läkemedel och interaktioner med till exempel nitroglycerin.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Erektil dysfunktion hos män med diabetes beror främst på autonom neuropati, det vill säga störningar i de sympatiska och parasympatiska nervsignaler som reglerar blodfyllnad i penis, och därigenom erektionsförmågan.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och erektil dysfunktion

 • ökar behandling med PDE5-hämmare möjligheten att genomföra samlag (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Olika varianter av PDE5-hämmare (sildenafil, vardenafil, tadalafil) har studerats i sammanlagt åtta randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 1 717 patienter som sammanfattas i en systematisk översikt [1]. Översikten visar att PDE5-hämmare, oavsett variant, har en bättre effekt än placebo vad avser ett antal relevanta mått på förmåga att få eller behålla erektion av tillräcklig kvalitet för att genomföra samlag. Studierna ger inte underlag för att jämföra de tre preparaten sinsemellan, och det finns inga tydliga skillnader beträffande effekt och biverkningar. Sammanlagd risk för någon biverkan var 4,8 gånger högre i interventionsgruppen. Möjligheten att genomföra samlag vid behandlingen har studerats i fyra av de åtta randomiserade studierna (sammanlagt 557 patienter) och möjligheten att genomföra samlag ökade tjugofemfaldigt jämfört med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid diabetes med erektil dysfunktion medför behandling med sildenafil en låg kostnad per QALY jämfört med ingen behandling (viss evidens). Underlaget utgörs av en modellstudie [2].

Referenser

 1. Vardi, M, Nini, A. Phosphodiesterase inhibitors for erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus. 2007 [cited; Available from: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD002187/frame.html
 2. Smith, KJ, Roberts, MS. The cost-effectiveness of sildenafil. Ann Intern Med. 2000; 132(12):933-7.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94