Diabetes och bristande delaktighet i den egna vården

 • Tillstånd: Diabetes och bristande delaktighet i den egna vården
 • Åtgärd: Interventioner riktade till patienten och som syftar till att stärka patientens empowerment

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och att tillståndet har måttlig svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetespatientens aktiva deltagande i egenvård och vårdbeslut har uppmärksammats som en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma effektiv vård och behandling. Under senare år har ett skifte i förhållningssätt i vården, från compliance (följsamhet) till empowerment (egenmakt), ansetts vara ett sätt att nå en större delaktighet hos patienten.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes och bristande delaktighet i den egna vården

 • ger empowermentbaserade vårdinterventioner, riktade till patienten förbättring av HbA1c med cirka 5,5 mmol/mol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ger empowermentbaserade vårdinterventioner, riktade till patienten viss förbättring av empowerment (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • påverkar empowerment‑baserade vårdinterventioner, riktade till patienten inte patientens generella livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] och tre randomiserade kontrollerade studier [2-4]. Det sammanlagda antalet patienter i de inkluderade studierna var cirka 2 000 och längden på utvärderingarna varierade från tolv veckor till två år. Interventioner riktade till patienten gav cirka 0,5 procentenheter lägre HbA1c. Livskvalitet har mätts med generella instrument, varför effekter är svåra att påvisa.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. VanDam, H, VanderHorst, F, VandenBorne, B, Ryckman, R, Crebolder, H. Provider-patient interaction in diabetes care: effects on patient self-care and outcomes. A systematic review. Patient Education and Counseling. 2003; 51:17-28.
 2. Deakin, T, Cade, J, Williams, R, Greenwood, D. Structured patient education: the diabetes X-PERT programme makes a difference. Diabetic Medicine. 2006; 23:944-54.
 3. Piatt, G, Brooks, M, Orchard, T, Korytkowski, M, Emerson, S, Siminerio, L, et al. Translating the Chronic Care Model into the community. Results from a randomized controlled trial of a multifaceted diabetes care intervention. Diabetes Care. 2006; 29:811-7.
 4. Williams, G, McGregor, H, Zeldman, A, Freedman, Z, Deci, E, Elder, D. Promoting glycemic control through diabetes self-management: evaluating a patient activation intervention. Patient Education and Counseling. 2005; 56:28-34.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35