Diabetesnefropati i pre-uremisk fas

 • Tillstånd: Diabetesnefropati i pre-uremisk fas
 • Åtgärd: Råd om proteinreducerad kost

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad. Åtgärden har visad effekt endast på surrogatmått.

Kommentar: Åtgärden kan skjuta upp behovet av dialys.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att åtgärden kan ge mindre nytta i denna grupp.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesnefropati är den i Sverige vanligaste orsaken till uremi som kräver behandling med dialys eller njurtransplantation. Råd om proteinreducerad kost ges för att bromsa utvecklingen av diabetesnefropati.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetesnefropati i pre-uremisk fas har proteinreducerad kost

 • en gynnsam effekt på njurfunktionen (mätt som GFR) jämfört med kost med normalt proteininnehåll (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en gynnsam effekt på graden av proteinuri jämfört med kost med normalt proteininnehåll (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Råd om proteinreducerad kost vid diabetesnefropati i pre-uremisk fas har studerats i 11 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 624 personer, sammanfattade i en systematisk översikt [1]. Studierna, som var från 1987-2009, inkluderade personer med både typ 1‑ och typ 2‑diabetes. De ingående studierna hade olika inklusionskriterier avseende nefropati-stadium vid baslinjen (normo- mikro eller makroalbuminuri, eller blandat). Proteinreducerad kost definierades som en kost med mindre eller lika med 0,8 g/kg/dag. Studierna representerade både kort (3–12 månader) och lång (24-60 månader) uppföljningstid. Metaanalysen visade att proteinreducerad kost förbättrar njurfunktionen hos patienter med diabetesnefropati med 6,5 ml/min/1,73 m2, vilket motsvarar upp till 10 procent och är en kliniskt relevant förbättring. Avdrag i evidensstyrkan görs för signifikant heterogenitet. Heterogeniteten i analysen kunde dock förklaras av att njurfunktionen enbart förbättrades i subgruppen med makroproteinuri vid baslinjeundersökningen, och enbart i de studier som lyckats åstadkomma en måttlig till god följsamhet till kosten. Metaanalysen visade även modesta förbättringar i proteinuri (‑0,62 g/24 h) och HbA1c (-0,3 procentenheter). Avdrag i evidensstyrkan för effektmåttet proteinuri görs för signifikant heterogenitet och oprecisa data.

Slutsatsen avviker delvis från äldre metaanlayser; [2, 3] som inte fann någon signifikant effekt på njurfunktionen. Detta förklaras dock av skillnader i de studier som inkluderats, och för vilket ett mer trovärdigt urval gjorts i den föreliggande metaanalysen [1]. Den föreliggande studien visar också att det är viktigt att kvaliteten på behandlingen är hög, det vill säga att kvalificerat stöd finns till hands för att få till stånd en bestående och genomförbar kostförändring. Däremot var gränsen för god till måttlig följsamhet till kosten enbart 0,9, uttryckt som ration mellan proteinintaget i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Detta antyder att reduktionen i protein bara behöver vara större eller lika med 10 procent för att vara effektiv givet att kostförändringen är bestående, vilket utgör en mer modest reduktion än tidigare riktlinjer vid diabetesnefropati har förespråkat.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om huruvida proteinreducerad kost förhindrar eller försenar njursvikt, initiering av dialys och död.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Nezu, U, Kamiyama, H, Kondo, Y, Sakuma, M, Morimoto, T, Ueda, S. Effect of low-protein diet on kidney function in diabetic nephropathy: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ open. 2013; 3(5).
 2. Pan, Y, Guo, LL, Jin, HM. Low-protein diet for diabetic nephropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2008; 88(3):660-6.
 3. Robertson, L, Waugh, N, Robertson, A. Protein restriction for diabetic renal disease. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD002181.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94