Diabetes med svårläkta infekterade fotsår

 • Tillstånd: Diabetes med svårläkta infekterade fotsår
 • Åtgärd: Konservativ sårvård med lokala antimikrobiella medel eller silverimpregnerade förband

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för effekt av åtgärden.

Kommentar: Åtgärden medför mycket högre kostnader än standardbehandling. Vid konservativ sårvård kan det billigaste alternativet användas eftersom det inte finns stöd för skillnader i effekt. Alternativen kan i undantagsfall användas när standardbehandling inte haft tillräcklig effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Konservativ sårvård innefattar olika former av icke kirurgisk behandling, vanligen lokalt, men även systemiskt, i syfte att åstadkomma eller påskynda läkning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med svårläkta infekterade fotsår

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att avgöra om behandling med lokala antimikrobiella medel, eller silverimpregnerade förband, ger ökad utläkning, färre sårinfektioner, lägre antibiotikaförbrukning eller utläkta sårinfektioner.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen för samtliga åtgärder inom området konservativ sårvård identifierade sex systematiska översikter [1–6] över sammanlagt fler än 2 200 studier, varav 60 randomiserade kontrollerade studier eller jämförande kohortstudier granskades inom ramen för arbetet med riktlinjerna. Flertalet av dessa studier har begränsningar i kvaliteten, som till exempel få patienter, kort uppföljningstid, otillräcklig beskrivning av effekten, eller varierande kvalitet på jämförande samtidig behandling. Antalet studier per typ av behandling är litet och olika åtgärder har därför grupperats.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas utförliga studier av god kvalitet för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Hinchliffe, RJ, Valk, GD, Apelqvist, J, Armstrong, DG, Bakker, K, Game, FL, et al. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2008; 24 Suppl 1:S119-44.
 2. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004.
 3. Bergin, SM, Wraight, P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (1):CD005082.
 4. Smith, J. Debridement of diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (4):CD003556.
 5. Mason, J, O'Keeffe, C, McIntosh, A, Hutchinson, A, Booth, A, Young, RJ. A systematic review of foot ulcer in patients with Type 2 diabetes mellitus. I: prevention. Diabet Med. 1999; 16(10):801-12.
 6. O'Meara, S, Cullum, N, Majid, M, Sheldon, T. Systematic reviews of wound care management: (3) antimicrobial agents for chronic wounds; (4) diabetic foot ulceration. Health Technol Assess. 2000; 4(21):1-237.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94