Diabetes med svårläkta infekterade fotsår

 • Tillstånd: Diabetes med svårläkta infekterade fotsår
 • Åtgärd: Konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att alternativen inte övertygande har visat effekt utöver denna standardbehandling.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Åtgärden medför lägre kostnader än alternativa behandlingar. Vid konservativ sårvård kan det billigaste alternativet användas eftersom det inte finns stöd för skillnader i effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Konservativ sårvård innefattar olika former av icke kirurgisk behandling, vanligen lokalt, men även systemiskt, i syfte att åstadkomma eller påskynda läkning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med svårläkta infekterade fotsår

 • medför konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler större patientnytta än olägenhet (bedömning inom projektet)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma om olika kompresser, förbandstyper, plattor eller geler läker fler sår än någon annan förbandstyp.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen för samtliga åtgärder inom området konservativ sårvård identifierade sex systematiska översikter [1–6] över sammanlagt fler än 2 200 studier, varav 60 randomiserade kontrollerade studier eller jämförande kohortstudier granskades inom ramen för arbetet med riktlinjerna. Flertalet av dessa studier har begränsningar i kvaliteten, som till exempel få patienter, kort uppföljningstid, otillräcklig beskrivning av effekten, eller varierande kvalitet på jämförande samtidig behandling. Antalet studier per typ av behandling är litet och olika åtgärder har därför grupperats.

Tio randomiserade kontrollerade studier eller kohortstudier ur översikterna med sammanlagt 484 patienter har studerat olika förband eller material (geler, polyuretan, alginater) med sårläkning som utfall. Sårläkningsfrekvensen i interventionsgruppen var 28–85 procent, jämfört med 0–46 procent i kontrollgruppen. Underlaget är otillräckligt för att bedöma om olika kompresser, förbandstyper, plattor eller geler läker fler sår än vad någon annan förbandstyp vid kroniska fotsår och diabetes gör.

En uppdaterad litteratursökning 2013 identifierade nya SÖ [7, 8]. Sammanlagt är 15 randomiserade kontrollerade studier inkluderade och dessa utvärderar effekten av nio olika förbandstyper. Slutsatserna i dessa båda systematiska översikter är samstämmiga i att det inte föreligger några vetenskapliga bevis som stödjer användande av andra förband än sterila skyddande förband av enkel typ. Det föreligger otillräcklig evidens för att stödja användande av silverinnehållande förband, och studiekvaliteten i de studier som utvärderat mer avancerade förband bedöms vara av låg eller mycket låg kvalitet. Socialstyrelsens bedömning är att slutsatserna är oförändrade.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas utförliga studier av god kvalitet för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Hinchliffe, RJ, Valk, GD, Apelqvist, J, Armstrong, DG, Bakker, K, Game, FL, et al. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2008; 24 Suppl 1:S119-44.
 2. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004.
 3. Bergin, SM, Wraight, P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (1):CD005082.
 4. Smith, J. Debridement of diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (4):CD003556.
 5. Mason, J, O'Keeffe, C, McIntosh, A, Hutchinson, A, Booth, A, Young, RJ. A systematic review of foot ulcer in patients with Type 2 diabetes mellitus. I: prevention. Diabet Med. 1999; 16(10):801-12.
 6. O'Meara, S, Cullum, N, Majid, M, Sheldon, T. Systematic reviews of wound care management: (3) antimicrobial agents for chronic wounds; (4) diabetic foot ulceration. Health Technol Assess. 2000; 4(21):1-237.
 7. Dumville, JC, Soares, MO, O'Meara, S, Cullum, N. Systematic review and mixed treatment comparison: dressings to heal diabetic foot ulcers. Diabetologia. 2012; 55(7):1902-10.
 8. Game, FL, Hinchliffe, RJ, Apelqvist, J, Armstrong, DG, Bakker, K, Hartemann, A, et al. A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2012; 28 Suppl 1:119-41.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94